ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
(จำนวนคนอ่าน 107 คน)
 
การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การส่งเสริมเด็กไทยยุคใหม่เติบโตสมวัย สูงดีสมส่วน ไม่อ้วน ผอม เตี้ย
วันที่ 11 มกราคม 2560 ณ โรงแรมมารวยการ์เด้นท์ กรุงเทพมหานคร
        กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุขได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การส่งเสริมเด็กไทยยุคใหม่เติบโตสมวัย สูงดีสมส่วน ไม่อ้วน ผอม เตี้ย โดยนายแพทย์ณัฐพร วงษ์ศุทธิภากร รองอธิบดีกรมอนามัย เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักวิชาการผู้เกี่ยวข้องได้รับองค์ความรู้ในการเฝ้าระวังภาวะโภชนาการ การส่งเสริมการเจริญเติบโตและการแก้ไขภาวะโภชนาการ รวมทั้งแลกเปลี่ยนถ่ายทอดประสบการณ์ของนักเรียนที่มีพัฒนาการด้านความสูงที่ดี เพื่อนำข้อมูลไปใช้ในการวางแผนและกำหนดกลยุทธ์ให้เหมาะสม โดยตั้งเป้าหมาย ปี 2579 เด็กชายสูงเฉลี่ย 163 เซนติเมตร และเด็กหญิงสูง 164 เซนติเมตร ซึ่งในการประชุมดังกล่าวประธานได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนในการส่งเสริมเด็กไทยให้เติบโตสมวัย ไม่อ้วน ผอม เตี้ย ต้องสร้างความร่วมมือให้ทุกฝ่ายเห็นความสำคัญโดยเฉพาะพ่อแม่ ผู้ปกครอง ชุมชน
       การประชุมประกอบด้วย การบรรยายให้ความรู้ข้อมูลทางวิชาการ เพื่อการเฝ้าระวังภาวะโภชนาการ และการส่งเสริมโภชนาการด้านความสูงในเด็กวัยเรียน โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไรพร จิตต์แจ้ง จากสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล และกิจกรรมการถอดบทเรียน รวมพลคนสูง แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถ่ายทอดประสบการณ์แบบแผนการบริโภคอาหาร ออกกำลังกาย การนอนหลับ และการดำเนินชีวิตประจำวัน (Lifestyle) ของเด็กวัยเรียนอายุ 12 ปี ที่มีพัฒนาการด้านความสูงที่เกินค่าเฉลี่ยมากกว่าค่าเฉลี่ยมาตรฐาน คือ ส่วนสูงเกิน 154 และ 155 เซนติเมตร ในเด็กผู้ชายและเด็กหญิง โดยดร.ธันยพร วณิชฤทธา ทั้งนี้ได้มีการมอบเกียรติบัตรให้กับโรงเรียน คณะครู และนักเรียน ซึ่งมาจากสังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาเอกชน (สก.) สังกัดกทม. และสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) รวมทั้งสิ้น 7 โรงเรียน ประกอบด้วยโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี โรงเรียนลำพะอง (ราษฎร์จำเริญบำรุง) โรงเรียนนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี โรงเรียนราชินีบน กรุงเทพมหานคร โรงเรียนปิยะพงษ์วิทยา โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี และโรงเรียนราชวินิตประถมบางแค กรุงเทพมหานคร 
       ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ครูและนักเรียน จำนวน 70 คน จากโรงเรียนเป้าหมาย จำนวน 7 แห่ง นักวิชาการจากศูนย์อนามัยที่ 1-13 และนักวิชาการจากส่วนกลาง รวมทั้งสิ้น 120 คน
 
การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การส่งเสริมเด็กไทยยุคใหม่เติบโตสมวัย สูงดีสมส่วน ไม่อ้วน ผอม เตี้ย
วันที่ 12-13 มกราคม 2560 ณ โรงแรมมารวยการ์เด้นท์ กรุงเทพมหานคร
       กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุขได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การส่งเสริมเด็กไทยยุคใหม่เติบโตสมวัย สูงดีสมส่วน ไม่อ้วน ผอม เตี้ย โดยแพทย์หญิงนภาพรรณ วิริยะอุตสาหกุล ผู้อำนวยการสำนักโภชนาการ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักวิชาการผู้เกี่ยวข้องได้รับองค์ความรู้ในการส่งเสริมสุขภาพให้เด็กวัยเรียนแข็งแรง ฉลาด เติบโตเต็มศักยภาพ และมีทักษะสุขภาพ โดยตั้งเป้าหมายในปี 2560 เด็กวัยเรียนอายุ 6-12 ปี สูงสมส่วน ร้อยละ 66 และอีก 5 ปี ข้างหน้า (พ.ศ.2565) นักเรียนชายและหญิง อายุ 12 ปี มีส่วนสูงเฉลี่ยตามเกณฑ์ 154 และ 155 เซนติเมตร
       การประชุม ประกอบด้วยการถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่องการออกกำลังกายเพื่อเพิ่มความสูง ร่วมกับการนอนหลับที่มีคุณภาพ โดย รศ.นพ.สมพล สงวนรังสิริกุล คณะแพทย์ศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี ประเด็นโภชนาการเพื่อส่งเสริมความสูง โดยเน้นให้ดื่มนม 2 แก้ว ร่วมกับอาหารที่มีแคลเซียมสูง โดยรศ.พญ.อุมาพร สุทัศน์วรวุฒิ จากคณะแพทย์ศาสตร์รามาธิบดี การใช้หลักจิตวิทยา เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกินผักสำหรับเด็กวัยเรียน โดย รศ.ดร.สมโภชน์ เอี่ยมสุภาษิต คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รวมทั้งการส่งเสริมและแก้ไขปัญหาโภชนาการเพื่อเด็กไทยไม่อ้วน ผอม เตี้ย โดย รศ.พญ.ลัดดา เหมาะสุวรรณ คณะแพทย์ศาสตร์ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์
       ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย นักวิชาการผู้รับผิดชอบงาน cluster เด็กวัยเรียนและโครงการที่เกี่ยวข้องกับเด็กวัยเรียน จากศูนย์อนามัยเขต สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และส่วนกลาง รวมทั้งสิ้น 141 คน
ติดต่อสำนักโภชนาการ : 88/22 ม.4 ต.ตลาดขวัญ ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
Copyright 2016 Department of Health : Ministry of Public Health
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

 

 

สำนักโภชนาการ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข