ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
โครงการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพด้านอาหาร และโภชนาการ

ท่านที่จะประเมิน การดำเนินงาน สามารถสมัคร username password ได้ด้วยตัวเอง

ปี 2558-2559
ปี 2557
ปี 2556

- ไฟล์แบบประเมินต่างๆภายใต้โครงการฯ

- ชี้แจงการดำเนินงานปี 2556   

- ส่งผลงานการสื่อสาร การให้ความรู้ด้านโภชนาการ และการประเมินพฤติกรรมการบริโภคอาหารเข้าร่วมประกวด 

- เอกสารการประชุม เรื่อง "พัฒนาศักยภาพเครือข่ายด้านอาหารและโภชนาการ : ลดหวาน มัน เค็ม ลดอ้วน ลดโรค"วันที่ 5-6 มีนาคม 2556 ณ โรงแรม ทีเคพาเลซ

- แนวทางการดำเนินงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพด้านอาหารและโภชนาการ  

แบบประเมินโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพด้านอาหารและโภชนาการ
- แบบประเมิน ของ รพศ./รพท./รพช./รพ.สังกัดกระทรวงสาธารณสุขโครงการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพด้านอาหารและโภชนาการ กระทรวงสาธารณสุข (ปรับตามหนังสือสั่งการ ที่ สธ ๐๒๒๘.๐๗.๓/ว ๒๙๕)  
- แนวทางการดำเนินงาน "ร้านอาหารคนไทยไร้พุง"    
- Healthy Meeting 
ติดต่อสำนักโภชนาการ : 88/22 ม.4 ต.ตลาดขวัญ ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
Copyright 2016 Department of Health : Ministry of Public Health
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

 

 

สำนักโภชนาการ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข