ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
ตัวชี้วัดและระบบงานโภชนาการของไทย

ผลงาน Flagship ปี 2556
การดำเนินงานด้านโภชนาการของประเทศไทยในช่วง
 
 • ยุทธศาสตร์คนไทยไร้พุง
 • ยุทธศาสตร์การควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีนของประเทศไทย
 • ยุทธศาสตร์การเจริญเติบโตเด็กแรกเกิด ถึง 18 ปี และหญิงตั้งครรภ์
กลยุทธ์ที่ใช้ในการดำเนินงาน
 • Six Key Functions

 • Bangkok Charter
  - Partnership
  - Building Capacity
  - Advocacy
  - Investment
  - Regulation and Legislation

ก้าวทันการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านอาหารและโภชนาการแห่งชาติ

แผนงาน/โครงการด้านโภชนาการประจำปี

(Plan of Action)
ระบบติดตามและประเมินผลด้านโภชนาการของไทย
 
(Nutrition Monitoring and Evaluation System in Thailand)
 
มีการกำหนดตัวชี้วัดสำคัญ ๆ ไว้ในแต่ละปีดังนี้

ระบบรายงานตัวชี้วัดโภชนาการ ประจำปีงบประมาณ 2553(Nutrition Reporting System in Thailand)

(Bureau of Nutrition Information System, BoNIS)

(Nutrition Situations in Thailand)
ระบบเฝ้าระวังภาวะโภชนาการของไทยNutrition Surveillance System in Thailand (Thailand NSS)
 • การแก้ไขปัญหาโรคอ้วนลงพุงในกลุ่มประชากรไทยอายุ 15 ปีขึ้นไป
              - มาตรการด้านอาหาร
              - มาตรการด้านการออกกำลังกาย
              - มาตรการด้านอารมณ์
 • การแก้ไขภาวะการขาดสารไอโอดีนในประเทศไทย
              - มาตรการด้านอาหารที่มีไอโอดีนปริมาณสูง
              - มาตรการการใช้เกลือเสริมไอโอดีน
              - มาตรการการส่งเสริมการบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมสารไอโอดีน
 • การแก้ไขปัญหาภาวะทุพโภชนาการในกลุ่มเด็กแรกเกิด-18 ปี และหญิงตั้งครรภ์
              - มาตรการการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
              - มาตรการการส่งเสริมอาหารสำหรับหญิงตั้งครรภ์และให้นมบุตร
              - มาตรการอาหารทารกและอาหารเสริมตามวัย
              - มาตรการอาหารกลางวันในโรงเรียน
              - มาตรการการส่งเสริมการบริโภคอาหารตามธงโภชนาการและ  โภชนบัญญัติ 9 ประการ
                 (Food Based Dietary Guidelines,FBDG)
นอกจากนี้ สำนักโภชนาการมีภารกิจงานสำคัญ ๆ ที่ครอบคลุมประชาชนไทยทุกกลุ่มวัยดังนี้
 • มาตรการการส่งเสริมด้านโภชนาการในกลุ่มเด็กวัยเรียน วัยรุ่นและเยาวชน และบุคลากรวัยทำงาน
 • มาตรการการส่งเสริมอาหารสำหรับวัยทองและผู้สูงอายุ  
 • การบริโภคอาหารทางเลือกต่าง ๆ อาทิ อาหารมังสวิรัติ อาหารต้านมะเร็ง ฯลฯ
 • มาตรการส่งเสริมการบริโภคผัก ผลไม้
 • มาตรการลดหวาน มัน เค็ม ในอาหาร เพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้รับอาหารที่สะอาดปลอดภัยและมีคุณค่าทางโภชนาการ (Nutrition and Food Safety)
              - ระบบการติดตามพฤติกรรมการบริโภคเกลือของคนไทย (Salt Monitoring System in Thailand)    
 • พฤติกรรมการบริโภคอาหารในรูปแบบต่าง ๆ
              - มาตรการอาหารทางเลือกเพื่อสุขภาพ (Food Healthier Choices)
 • การบริโภคอาหารเพื่อลดโรคร้อน
 • ผลกระทบจากสิ่งแวดล้อมที่มีต่อภาวะโภชนาการของคนไทย

รวมทั้ง

 • การเตรียมการด้านอาหารและโภชนาการเมื่อมีภัยพิบัติเกิดขึ้น เช่น ภาวะน้ำท่วม ภัยธรรมชาติ และภัยที่เกิดจากมนุษย์ ฯลฯ 
ติดต่อสำนักโภชนาการ : 88/22 ม.4 ต.ตลาดขวัญ ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
Copyright 2016 Department of Health : Ministry of Public Health
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

 

 

สำนักโภชนาการ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข