ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google

ประวัติสำนักโภชนาการ

2482 ก่อตั้ง ชื่อ "กองส่งเสริมอาหาร" กรมสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย
2483 โอนกองส่งเสริมอาหารไปสังกัด กรมประชาสงเคราะห์และเปลี่ยนชื่อเป็น "กองบริโภคสงเคราะห์"
2485 ก่อตั้งกระทรวงสาธารณสุข, กองบริโภคสงเคราะห์จึงโอนมารวมกับ กองอาหารและยา และ เปลี่ยนชื่อเป็น  
         แผนกส่งเสริมอาหาร สังกัดกองอาหารและยา
2496 แผนกส่งเสริมอาหาร ย้ายไปสังกัดกรมอนามัย
2512 เปลี่ยนชื่อเป็น "กองโภชนาการ"
2518 ขยายการดำเนินงานโภชนาการสู่ภูมิภาค 
         - ตั้งศูนย์โภชนาการเขต รับผิดชอบดูแลและประสานงานโภชนาการส่วนกลางและ จังหวัด 9 ศูนย์
2530 รวมศูนย์ยวิชาการของกรมทุกศูนย์แยกออก 2 สายงานคือ สายส่งเสริมสุขภาพและสายอนามัยสิ่งแวดล้อม
         และจัดตั้งเป็น  ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขต 9 เขต   ศูนย์อนามัยสิ่งแวดล้อม เขต 9 เขต
2536 กองโภชนาการเป็นกอง 1 ใน 12 กองในส่วนกลางของกรมอนามัย ดำเนินงานโภชนาการตามพระราช
         กฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2536 ตั้งแต่นั้นเป็นตนมาถึงปัจจุบัน
2537 เพิ่มศูนย์ของกรมอนามัยให้สอดคล้องกับ เขตตรวจราชการของกระทรวงสาธารณสุข เป็น 
         ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขต 12 เขต 
         ศูนย์อนามัยสิ่งแวดล้อม เขต 12 เขต
         งานโภชนาการและศูนย์โภชนาการเขตเดิมจึงยุบรวมเข้าเป็น งานหนึ่งของศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ
         เขตดำเนินงานในเขตพื้นที่รับผิดชอบ

2553 เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักโภชนาการ"

 
 
ติดต่อสำนักโภชนาการ : 88/22 ม.4 ต.ตลาดขวัญ ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
Copyright 2016 Department of Health : Ministry of Public Health
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

 

 

สำนักโภชนาการ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข