ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google

 
วิสัยทัศน์กรมอนามัย

กรมอนามัยเป็นผู้นำในอาเซียน ด้านระบบส่งเสริมสุขภาพ และอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อคนไทยสุขภาพดี ภายในปี 2563

พันธกิจ

เป็นผู้อภิบาลระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม
พัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมของประเทศ
พัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมได้มาตรฐานระดับชาติและนานาชาติ
พัฒนาระบบกำกับ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม
สนับสนุนการดำเนินงานด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม และให้บริการสาธิต
พัฒนาระบบสนับสนุนเขตบริการสุขภาพด้านวิชาการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม
วัฒนธรรมองค์กรกรมอนามัย

วิสัยทัศน์ สำนักโภชนาการ
 
เป็นองค์กรหลักในการส่งเสริมสุขภาพด้านโภชนาการของประเทศเพื่อประชาชนมีสุขภาพดี


พันธกิจ

1. พัฒนา ผลักดัน และสนับสนุนให้เกิดนโยบาย การส่งเสริมสุขภาพตามมาตรฐานด้านโภชนาการ
2. ผลิต พัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านโภชนาการ เพื่อส่งเสริมสุขภาพให้กับประชาชนทุกกลุ่มอายุ
3. ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านโภชนาการให้เครือข่ายมีความเข้มแข็งรวมไปถึงระบบที่เกี่ยวข้อง
    โดยกำกับ ติดตาม และประเมินผล เพื่อนำมาสู่การพัฒนานโยบาย และระบบอย่างต่อเนื่องและมีคุณภาพ
4. พัฒนาระบบการดำเนินงานด้านโภชนาการให้เข้มแข็ง รวมไปถึงระบบที่เกี่ยวข้อง โดยกำกับติดตามและ 
    ประเมินผล เพื่อนำไปสู่การพัฒนานโยบายและระบบอย่างต่อเนื่องและมีคุณภาพ


ติดต่อสำนักโภชนาการ : 88/22 ม.4 ต.ตลาดขวัญ ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
Copyright 2016 Department of Health : Ministry of Public Health
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

 

 

สำนักโภชนาการ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข