คุณกำลังมองหาอะไร?

ลุ่มอำนวยการ

Team Selector 0
Team Selector 1
Team Selector 2
Team Selector 3
Team Selector 4
Team Selector 5
Team Selector 6
Team Selector 7
Team Selector 8
Team Selector 9
Team Selector 10
Team Selector 11
Team Selector 12
Team Selector 13
Team Selector 14
Team Selector 15

นางสาวฟองจันทร์ คุปตธรณี

เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส

หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ

About Hero 0

นางอุษา กล่อมเอี้ยง

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

About Hero 1

นางสาววิมล มีหิรัญ

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

About Hero 2

นางสาวอรวรรณ สารแห้ง

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

About Hero 3

นางสาวนพวรรณ เมฆเจริญ

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

About Hero 4

นางสาวอันธิกา หน่วงเหนี่ยว

นักวิชาการเงินและบัญชี

About Hero 5

นางสาวกาญจนา ไชยแจ่ม

เจ้าพนักงานธุรการ

About Hero 6

นางสุนิศา เพิกแย้ม

เจ้าพนักงานธุรการ ส3

About Hero 7

นายศุภชัย แก่นโกมินทร์

พนักงานธุรการ ส2

About Hero 8

นางสาวสุพรรณา ภูมิโนไนย

นักวิชาการพัสดุ

About Hero 9

นายเสรี บำรุงไทย

พนักงานขับรถยนต์

About Hero 10

นางสมหมาย ทองนพภา

พนักงานธุรการ

About Hero 11

นางสาวมณฑิรา อินต๊ะนา

ผู้ช่วยเลขานุการและงานธุรการ

About Hero 12

นายราเมศ กุลศิริมงคล

พนักงานธุรการ

About Hero 13

นายพิศิษฐ์ สีดอกบวบ

พนักงานขับยนต์ และผู้ช่วยไปรษณีย์

About Hero 14

นายเจณรงค์ ผิวอ่อน

พนักงานขับรถยนต์ และผู้ช่วยจัดนิทรรศการ

About Hero 15