คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | แบบรายงานการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ 2558

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

แบบรายงานการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ปี 2558 12 เดือน

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
แบบรายงานการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ปี 2558 12 เดือน.xlsx
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 50 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แบบรายงานการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ปี 2558 9 เดือน

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
แบบรายงานการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ปี 2558 9 เดือน.xlsx
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 50 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แบบรายงานการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ปี 2558 6 เดือน

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
แบบรายงานการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ปี 2558 6 เดือน.xlsx
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 45 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

มิติภายนอก : การประเมินประสิทธิผล

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ
1.2จำนวนองค์กรส่งเสริมเด็กไทยเติบโตเต็มศักยภาพ.rar
ขนาดไฟล์ 0.02 MB
ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1.3จำนวนศูนย์การเรียนรู้องค์กรต้นแบบไร้พุง.rar
ขนาดไฟล์ 0.01 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

มิติภายใน : การประเมินประสิทธิภาพ

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 6 รายการ
4.ระดับคุณธรรมและความโปร่งใส: 1.1 ขั้นตอนการยืมเงินทดรองราชการ
ขนาดไฟล์ 0.57 MB
ดาวน์โหลด 64 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
4.ระดับคุณธรรมและความโปร่งใส: 1.4 รายชื่อคณะทำงานข้าราชการใสสะอาดและสร้าง วัฒนธรรมองค์กร
ขนาดไฟล์ 0.37 MB
ดาวน์โหลด 65 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
4.ระดับคุณธรรมและความโปร่งใส: 2.2 แบบรายงาน คจ 2
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 45 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
4.ระดับคุณธรรมและความโปร่งใส: 2.3 แบบรายงาน คจ 1
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 44 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงาน.rar
ขนาดไฟล์ 1.55 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2.ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ.rar
ขนาดไฟล์ 0.02 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

มิติภายใน : การพัฒนาองค์การ ระดับความสำเร็จของการพัฒนาองค์การตามแนว ทางPMQA

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 11 รายการ
5.2 รายงานสรุปผลการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการมีสมรรถนะ ที่ดีของบุคลากร.pdf
ขนาดไฟล์ 0.16 MB
ดาวน์โหลด 47 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
5.1 รายงานสรุปผลพัฒนาความรู้ - ทักษะ บุคลากร.pdf
ขนาดไฟล์ 0.98 MB
ดาวน์โหลด 45 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
4.4 วาระการประชุมคณะทำงานพัฒนาวิชาการ (กพว.) และ คณะทำงานจัดการความรู้ของหน่วยงาน (KM).pdf
ขนาดไฟล์ 0.10 MB
ดาวน์โหลด 58 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.5 แบบประเมินความพึงพอใจ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.11 MB
ดาวน์โหลด 617 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.3 กิจกรรมในการสร้างความสัมพันธ์กับผู้รับบริการและ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย.pdf
ขนาดไฟล์ 0.50 MB
ดาวน์โหลด 55 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2.5 คำรับรองการปฏิบัติราชการระหว่างสำนักโภชนาการกับกลุ่มงาน.pdf
ขนาดไฟล์ 2.25 MB
ดาวน์โหลด 54 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2.4 รายงานสรุปการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักฯ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.13 MB
ดาวน์โหลด 38 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2.3 แผนภาพการถ่ายทอดตัวชี้วัดสู่ระดับบุคคล สำนักโภชนาการ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.23 MB
ดาวน์โหลด 67 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2.1-2.2 สำนักโภชนาการ 2.1-2.2 วิเคราะห์ SWOT สำนักโภชนการ ปี 2558.pdf
ขนาดไฟล์ 0.25 MB
ดาวน์โหลด 2730 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1.2 คำสั่งสำนักโภชนาการ ที่ 13:2557 เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการการพัฒนาระบบราชการ.pdf
ขนาดไฟล์ 1.05 MB
ดาวน์โหลด 92 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1.1 และ 1.3 ประชุมคณะกรรมการ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.13 MB
ดาวน์โหลด 37 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย