คุณกำลังมองหาอะไร?

ลุ่มส่งเสริมโภชนาการเด็กวัยเรียนวัยรุ่น

Team Selector 0
Team Selector 1
Team Selector 2
Team Selector 3
Team Selector 4
Team Selector 5

นางสาวปัทมาภรณ์ อักษรชู

นักโภชนาการชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมโภชนาการวัยเรียนและวัยรุ่น

About Hero 0

นางกานต์ณัชชา สร้อยเพชร

นักโภชนาการชำนาญการพิเศษ

About Hero 1

นางสาวทิพรดี คงสุวรรณ

นักโภชนาการปฏิบัติการ

About Hero 2

นางสาวนฤมล ธนเจริญวัชร

นักโภชนาการปฏิบัติการ

About Hero 3

นางสาวใจรัก ลอยสงเคราะห์

นักโภชนาการชำนาญการ

About Hero 4

นางสาวเยาวลักษณ์ นาคะ

นักวิชาการสาธารณสุข

About Hero 5