คุณกำลังมองหาอะไร?

ประวัติความเป็นมาสำนักโภชนาการ

 
 
 • 2482 ก่อตั้ง ชื่อ "กองส่งเสริมอาหาร" กรมสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย
 • 2483 โอนกองส่งเสริมอาหารไปสังกัด กรมประชาสงเคราะห์และเปลี่ยนชื่อเป็น "กองบริโภคสงเคราะห์"
 • 2485 ก่อตั้งกระทรวงสาธารณสุข, กองบริโภคสงเคราะห์จึงโอนมารวมกับ กองอาหารและยา และ เปลี่ยนชื่อเป็นแผนกส่งเสริมอาหาร สังกัดกองอาหารและยา
 • 2496 แผนกส่งเสริมอาหาร ย้ายไปสังกัดกรมอนามัย
 • 2512 เปลี่ยนชื่อเป็น "กองโภชนาการ"
 • 2518 ขยายการดำเนินงานโภชนาการสู่ภูมิภาค
  - ตั้งศูนย์โภชนาการเขต รับผิดชอบดูแลและประสานงานโภชนาการส่วนกลางและ จังหวัด 9 ศูนย์
 • 2530 รวมศูนย์ยวิชาการของกรมทุกศูนย์แยกออก 2 สายงานคือ สายส่งเสริมสุขภาพและสายอนามัยสิ่งแวดล้อมและจัดตั้งเป็น ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขต 9 เขต ศูนย์อนามัยสิ่งแวดล้อม เขต 9 เขต
 • 2536 กองโภชนาการเป็นกอง 1 ใน 12 กองในส่วนกลางของกรมอนามัย ดำเนินงานโภชนาการตามพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2536 ตั้งแต่นั้นเป็นตนมาถึงปัจจุบัน
 • 2537 เพิ่มศูนย์ของกรมอนามัยให้สอดคล้องกับ เขตตรวจราชการของกระทรวงสาธารณสุข เป็น ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขต 12 เขต
  ศูนย์อนามัยสิ่งแวดล้อม เขต 12 เขต งานโภชนาการและศูนย์โภชนาการเขตเดิมจึงยุบรวมเข้าเป็น งานหนึ่งของศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ
  เขตดำเนินงานในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 2553 เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักโภชนาการ"