คุณกำลังมองหาอะไร?

 

OIT ประจำปีงบประมาณ 2567

O1

โครงสร้าง

O2

ข้อมูลผู้บริหาร

O3

อำนาจหน้าที่

O4

แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน 

O5

ข้อมูลการติดต่อ

O6

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

O7

ข่าวประชาสัมพันธ์

O8

Q&A

O9

Social Network

O10 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  

 

 

การใช้จ่ายงบประมาณ

01

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

02

รายงานการกำกับ ติดตามการใช้จ่ายงบ ประมาณประจำปี

03

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

 

 - ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

04

แผนการจัดซื้อจัดจ้างและแผนการจัดหาพัสดุ

05

ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น 

06

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

 

-การวิเคราะห์/ทบทวนสถานการณ์การดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส 

-รายงานการประชุมคณะ ITA

    1. ครั้งที่ 5/2565 (1/2566)

    2. ครั้งที่ 6/2565 (2/2566)

    3. ครั้งที่ 1/2566 (3/2566)

    4. ครั้งที่ 2/2566 (4/2566)

-สรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
-สรุปการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
-พัฒนา/อบรม คุณธรรมจริยธรรม บุคลากรสำนักโภชนาการ เรียน E-learning ของสำนักงาน ปปช.

-การประชุมชี้แจงการตอบแบบวัดการรับรู้ออนไลน์