คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | แบบรายงานการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ 2564

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

รายงานการประชุมคณะกรรมการกำกับติดตามตัวชี้วัดตามคำรับรองปฏิบัติราชการ สำนักโภชนาการ

ลิงก์เชื่อมโยง 8 รายการ เปิดดูรายการไฟล์ทั้งหมด
ครั้งที่ 8/2564 (29 กรกฎาคม 64)
ครั้งที่ 7/2564 (28 มิถุนายน 64)
ครั้งที่ 6/2564 (27 พฤษภาคม 2564)
ครั้งที่ 5/2564 (27 เมษายน 2564)
ครั้งที่ 4/2564 (30 มีนาคม 2564)
ครั้งที่ 3/2564 (1 มีนาคม 2564)
ครั้งที่ 2/2564 (5 กุมภาพันธ์ 2564)
ครั้งที่ 1/2564 (8 มกราคม 2564)

1.8 ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน

ลิงก์เชื่อมโยง 2 รายการ
หลักฐานประกอบตัวชี้วัด
หลักฐานประกอบตัวชี้วัด (รอบ 5 เดือนหลัง)

1.11 ร้อยละของเด็กอายุ 6-14 ปี สูงดีสมส่วน

ลิงก์เชื่อมโยง 2 รายการ
หลักฐานประกอบตัวชี้วัด
หลักฐานประกอบตัวชี้วัด (รอบ 5 เดือนหลัง)

1.18 ร้อยละของวัยทำงานอายุ 19-59 ปี มีดัชนีมวลกายปกติ

ลิงก์เชื่อมโยง 2 รายการ
หลักฐานประกอบตัวชี้วัด
หลักฐานประกอบตัวชี้วัด (รอบ 5 เดือนหลัง)

1.21 ร้อยละของประชากรผู้สูงอายุที่มีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์

ลิงก์เชื่อมโยง 6 รายการ เปิดดูรายการไฟล์ทั้งหมด
1.รายงานการวิเคราะห์ตัวชี้วัด 1.21 ร้อยละของประชากรผู้สูงอายุที่มีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์
2.ข้อมูลพฤติกรรมที่พึง ประสงค์ด้านผักผลไม้ ปี 63 (รอบ 5 เดือนแรก)
3.ข้อมูลสถานการณ์ภาวะโภชนาการผู้สูงอายุ (รอบ 5 เดือนแรก)
4.ผลการดำเนินงานพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของผู้สูงอายุ มกราคม 64 (รอบ 5 เดือนแรก)
5.คู่มือการใช้โมเดลอาหารชะลอชรา ชีวายืนยาว (รอบ 5 เดือนแรก)
6.หลักฐานประกอบตัวชี้วัด (รอบ 5 เดือนหลัง)

1.29 ร้อยละของจังหวัดมีการขับเคลื่อนการดำเนินงานอาหารปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพ (ร้านอาหารรับรองเมนูชูสุขภาพ)

ลิงก์เชื่อมโยง 2 รายการ
หลักฐานประกอบตัวชี้วัด
หลักฐานประกอบตัวชี้วัด (รอบ 5 เดือนหลัง)

2.1.1 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน

ลิงก์เชื่อมโยง 2 รายการ
หลักฐานประกอบตัวชี้วัด
หลักฐานประกอบตัวชี้วัด (รอบ 5 เดือนหลัง)

2.1.2 ระดับความสำเร็จของการบริหารความเสี่ยงโครงการสำคัญ ตามแผนปฏิบัติการระดับหน่วยงาน

ลิงก์เชื่อมโยง 16 รายการ เปิดดูรายการไฟล์ทั้งหมด
หลักฐานการคัดเลือกโครงการ
เอกสารแบบฟอร์มที่ 1
เอกสารแบบฟอร์มที่ 2
เอกสารแบบฟอร์มที่ 3
เอกสารแบบฟอร์มที่ 4
เอกสารแบบฟอร์มที่ 5 (เดือนมกราคม 2564)
เอกสารแบบฟอร์มที่ 5 (เดือนกุมภาพันธ์ 2564)
หลักฐานการคัดเลือกโครงการ (รอบ 5 เดือนหลัง)
เอกสารแบบฟอร์มที่ 1 (รอบ 5 เดือนหลัง)
เอกสารแบบฟอร์มที่ 2 (รอบ 5 เดือนหลัง)
เอกสารแบบฟอร์มที่ 3 (รอบ 5 เดือนหลัง)
เอกสารแบบฟอร์มที่ 4 (รอบ 5 เดือนหลัง)
เอกสารแบบฟอร์มที่ 4 (รอบ 5 เดือนหลัง) -2
เอกสารแบบฟอร์มที่ 5 (รอบ 5 เดือนหลัง)
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการ
แบบรายงานผลการดาเนินงานตามแผนบริหารจัดการ (ประจาเดือนกรกฎาคม 2564)

2.2 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาองค์กรแห่งความสุขที่มีคุณภาพ

ลิงก์เชื่อมโยง 5 รายการ
รายงานผลการวิเคราะห์ตามตัวชี้วัด2.2 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาองค์กรแห่งความสุขที่มีคุณภาพ (รอบ 5 เดือนแรก)
ผลการตรวจประเมิน 5ส สำนักโภชนาการ
ผลการตรวจประเมิน HWP สำนักโภชนาการ
รายงานการสำรวจความผูกพันของบุคลากรสำนักโภชนาการต่อองค์กร ปี 2564 รอบแรก (รอบที่ 1) และรายงานการสำรวจความสมดุลในชีวิตและการทำงาน สำนักโภชนาการ ปี 2564 รอบแรก (รอบที่ 1)
หลักฐานประกอบตัวชี้วัด (รอบ 5 เดือนหลัง)

2.3 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ

2.4 ระดับความสำเร็จของการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (LO)

ลิงก์เชื่อมโยง 2 รายการ
หลักฐานประกอบตัวชี้วัด
หลักฐานประกอบตัวชี้วัด (รอบ 5 เดือนหลัง)

2.5 ร้อยละการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการที่บรรลุเป้าหมาย