คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | แบบรายงานการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ 2565

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

รายงานการประชุมคณะกรรมการกำกับติดตามตัวชี้วัดตามคำรับรองปฏิบัติราชการ สำนักโภชนาการ

ลิงก์เชื่อมโยง 10 รายการ เปิดดูรายการไฟล์ทั้งหมด
รายงานการประชุมคณะทำงานกำกับติดตามตัวชี้วัดตามคำรับรองปฏิบัติราชการ สำนักโภชนาการ ครั้งที่ 10/2565
รายงานการประชุมคณะทำงานกำกับติดตามตัวชี้วัดตามคำรับรองปฏิบัติราชการ สำนักโภชนาการ ครั้งที่ 9/2565
รายงานการประชุมคณะทำงานกำกับติดตามตัวชี้วัดตามคำรับรองปฏิบัติราชการ สำนักโภชนาการ ครั้งที่ 8/2565
รายงานการประชุมคณะทำงานกำกับติดตามตัวชี้วัดตามคำรับรองปฏิบัติราชการ สำนักโภชนาการ ครั้งที่ 7/2565
รายงานการประชุมคณะทำงานกำกับติดตามตัวชี้วัดตามคำรับรองปฏิบัติราชการ สำนักโภชนาการ ครั้งที่ 6/2565
รายงานการประชุมคณะทำงานกำกับติดตามตัวชี้วัดตามคำรับรองปฏิบัติราชการ สำนักโภชนาการ ครั้งที่ 5/2565
รายงานการประชุมคณะทำงานกำกับติดตามตัวชี้วัดตามคำรับรองปฏิบัติราชการ สำนักโภชนาการ ครั้งที่ 4/2565
รายงานการประชุมคณะทำงานกำกับติดตามตัวชี้วัดตามคำรับรองปฏิบัติราชการ สำนักโภชนาการ ครั้งที่ 3/2565
รายงานการประชุมคณะทำงานกำกับติดตามตัวชี้วัดตามคำรับรองปฏิบัติราชการ สำนักโภชนาการ ครั้งที่ 2/2565
รายงานการประชุมคณะทำงานกำกับติดตามตัวชี้วัดตามคำรับรองปฏิบัติราชการ สำนักโภชนาการ ครั้งที่ 1/2565

1.11 ร้อยละเด็กอายุ 6-14 ปี สูงดีสมส่วน

ลิงก์เชื่อมโยง 8 รายการ เปิดดูรายการไฟล์ทั้งหมด
(รอบ 5 เดือนหลัง 2565) ระดับ 4 Output ผลผลิต การดำเนินงานตามตัวชี้วัด ปีงบประมาณ พ.ศ.2565
(รอบ 5 เดือนหลัง 2565) ระดับ 5 Outcome ผลลัพธ์ การดำเนินงานตามตัวชี้วัด ปีงบประมาณ พ.ศ.2565
(รอบ 5 เดือนหลัง 2565) ระดับ 1 Assessment ผลการวิเคราะห์สถานการณ์ของตัวชี้วัด และความรู้ที่นำมาใช้ประกอบการวิเคราะห์
(รอบ 5 เดือนหลัง 2565) ระดับ 3 Management and Governance แผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัด
มาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) ตัวชี้วัดที่ 1.11 ร้อยละเด็กอายุ 6-14 ปี สูงดีสมส่วน
รายงานผลการวิเคราะห์ตามตัวชี้วัด 1.11 ร้อยละเด็กอายุ 6-14 ปี สูงดีสมส่วน
ระดับ 4 Output ผลผลิต รอบ 5 เดือนแรก ปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ระดับ 5 Outcome ผลลัพท์ของตัวชี้วัด รอบ 5 เดือนแรก ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

1.16 ร้อยละของวัยทำงานอายุ 18-59 ปี มีดัชนีมวลกายปกติ

ลิงก์เชื่อมโยง 7 รายการ เปิดดูรายการไฟล์ทั้งหมด
(รอบ 5 เดือนหลัง 2565) ระดับ 4 Output ผลผลิต และ ระดับ 5 Outcome ผลลัพธ์ การดำเนินงานตามตัวชี้วัด ปีงบประมาณ พ.ศ.2565
รายงานผลการวิเคราะห์ตามตัวชี้วัด 1.16 ร้อยละของวัยทำงาน 18-59 ปี มีดัชนีมวลกายปกติ รอบ 5 เดือนหลัง ปี 2565 (มี.ค.-ก.ค.65)
Output Outcome
มาตรฐานการปฏิบัติงานคู่มือการปฏิบัติงานการขับเคลื่อนตัวชี้วัด ร้อยละของวัยทำงาน 18-59 ปี มีดัชนีมวลกายปกติ
มาตรฐานการปฏิบัติงานกระบวนการดำเนินงานโรงอาหารปลอดภัยใส่ใจสุขภาพ (Healthy Canteen)
มาตรฐานการปฏิบัติงานกระบวนการรับรองเมนูชูสุขภาพ
ร้อยละของวัยทำงานอายุ 18-59 ปี มีดัชนี้มวลกายปกติ รอบ 5 เดือนแรก

1.17 ร้อยละของประชาชนวัยทำงานอายุ 25-59 ปีที่มีการเตรียมการเพื่อยามสูงอายุด้านสุขภาพ โดยการมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ และ ลิงก์เชื่อมโยง 10 รายการ เปิดดูรายการไฟล์ทั้งหมด
มาตรฐานการปฏิบัติงานกระบวนการดำเนินงานโรงอาหารปลอดภัยใส่ใจสุขภาพ (Healthy Canteen)
ขนาดไฟล์ 0.19 MB
ดาวน์โหลด 199 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
หลักการปรับสูตรอาหารเพื่อให้ผ่านเกณฑ์รับรองเมนูชูสุขภาพ
คู่มือการดำเนินงานโรงอาหารปลอดภัยใส่ใจสุขภาพ (Healthy Canteen) ฉบับปรับปรุง
คู่มือการปรับสูตรเมนูชูสุขภาพ ผ่านโปรแกรมรับรองเมนูชูสุขภาพออนไลน์ (ประเภทผลไม้)
ผลการวิเคราะห์ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อขับเคลื่อนตัวชี้วัด (รอบ 5เดือนหลัง)
การวิเคราะห์สถานการณ์พฤติกรรมการกินผักในประชาชนวัยทำงานและความรู้ที่นำมาใช้ประกอบการดำเนินงาน (รอบ 5เดือนหลัง)
ระดับ 4-5 Output Outcome ผลผลิต รอบ 5 เดือนแรก ปีงบประมาณ พ.ศ.2565
มาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) ตัวชี้วัดที่ 1.17 ร้อยละของประชาชนวัยทำงานอายุ 25-59 ปี มีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์
การวิเคราะห์ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อขับเคลื่อนตัวชี้วัด
การวิเคราะห์สถานการณ์พฤติกรรมการกินผักในประชาชนวัยทำงานและความรู้ที่นำมาใช้ประกอบการดำเนินงาน
มาตรฐานการปฏิบัติงานกระบวนการรับรองเมนูชูสุขภาพ

1.19 ร้อยละของประชากรผู้สูงอายุที่มีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์

ลิงก์เชื่อมโยง 5 รายการ
(รอบ 5 เดือนหลัง) ปี 2565 ตัวชี้วัด 1.19 ระดับ 4 - 5 Output-Outcome
รายงาน ตัวชี้วัด 1.19 การวิเคราะห์ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รอบ 5 เดือนหลัง ปี 2565
รายงานการวิเคราะห์ ตัวชี้วัด 1.19 ร้อยละของประชากรผู้สูงอายุที่มีพฤติกรรมสุขภาพที่พึ่งประสงค์ รอบ 5 เดือนหลัง ปี 2565
รายงานการวิเคราะห์ ตัวชี้วัด 1.19 ร้อยละของประชากรผู้สูงอายุที่มีพฤติกรรมสุขภาพที่พึ่งประสงค์
มาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) ตัวชี้วัด 1.19 ร้อยละของประชากรผู้สูงอายุที่มีพฤติกรรมสุขภาพที่พึ่งประสงค์

1.8 ร้อยละเด็กอายุ 0 – 5 ปี สูงดีสมส่วน

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 10 รายการ
รอบ 5 เดือนหลัง-ระดับที่ 1 Assessment การวิเคราะห์สถานการณ์และความรู้ที่นำมาใช้
ขนาดไฟล์ 1.02 MB
ดาวน์โหลด 1784 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รอบ 5 เดือนหลัง-ระดับที่ 1 Assessment การวิเคราะห์ผู้รับบริการและมีผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ขนาดไฟล์ 0.11 MB
ดาวน์โหลด 94 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รอบ 5 เดือนหลัง-ระดับที่ 2 Advocacy/Interventionมาตรการขับเคลื่อนการดำเนินงานและประเด็นความรู้ส่งเสริมโภชนาการสตรีและเด็กปฐมวัย
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 60 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รอบ 5 เดือนหลัง-ระดับที่ 3 Management and Governance แผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามกลยุทธ์ PIRAB
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 46 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รอบ 5 เดือนหลัง-ระดับที่ 4 Management and Governance มาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP)
ขนาดไฟล์ 0.13 MB
ดาวน์โหลด 45 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ระดับที่ 1 Assessment การวิเคราะห์สถานการณ์และความรู้ที่นำมาใช้
ขนาดไฟล์ 0.89 MB
ดาวน์โหลด 85 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ระดับที่ 1 Assessment การวิเคราะห์ผู้รับบริการและมีผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ขนาดไฟล์ 0.12 MB
ดาวน์โหลด 148 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ระดับที่ 2 Advocacy/Intervention มาตรการขับเคลื่อนการดำเนินงานและประเด็นความรู้ส่งเสริมโภชนาการสตรีและเด็กปฐมวัย
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 51 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ระดับที่ 3 Management and Governance แผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามกลยุทธ์ PIRAB
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 58 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ระดับที่ 3 Management and Governance มาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP)
ขนาดไฟล์ 0.13 MB
ดาวน์โหลด 114 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

2.1 ระดับความสำเร็จของการควบคุมภายในและแผนบริหารความต่อเนื่อง (BCP)

ลิงก์เชื่อมโยง 1 รายการ
รายงานการประชุมคณะทำงานติดตามและประเมินผลระบบควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง ครั้งที่ 1/2565

2.2 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน มีชีวิตชีวา และเสริมสร้างคุณภาพชีวิต

ลิงก์เชื่อมโยง 14 รายการ เปิดดูรายการไฟล์ทั้งหมด
(รอบ 5 เดือนหลัง) การประเมิน CV Risk score ของบุคลากรที่มีอายุ 35 ปีขึ้นไป ประจำปีงบประมาณ 2565
(รอบ 5 เดือนหลัง) การประเมินภาวะโภชนาการของบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2565
การตรวจสุขภาพประจำปีของบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2565
กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ สร้างความผูกพัน มีชีวิตชีวาและสมดุลชีวิต ประจำเดือนกรกฎาคม 2565
รายงานการประชุมคณะทำงานพัฒนาสถานที่ทำงานน่าอยู่น่าทำงานฯ ครั้งที่ 4/2565
กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ สร้างความผูกพัน มีชีวิตชีวาและสมดุลชีวิต ประจำเดือนมิถุนายน 2565
กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ สร้างความผูกพัน มีชีวิตชีวาและสมดุลชีวิต ประจำเดือนพฤษภาคม 2565
กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ สร้างความผูกพัน มีชีวิตชีวาและสมดุลชีวิต ประจำเดือนเมษายน 2565
รายงานการประชุมคณะทำงานพัฒนาสถานที่ทำงานน่าอยู่น่าทำงานฯ ครั้งที่ 3/2565
(รอบ 5 เดือนหลัง) ผลการวิเคราะห์ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตัวชี้วัด 2.2
(รอบ 5 เดือนหลัง) รายงานผลการวิเคราะห์ตามตัวชี้วัดที่ 2.2 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาสถานที่ทำงานน่าอยู่น่าทำงานฯ
การวิเคราะห์ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อขับเคลื่อนตัวชี้วัด
รายงานผลการวิเคราะห์ตามตัวชี้วัดที่ 2.2 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน มีชีวิตชีวา และเสริมสร้างคุณภาพชีวิต
มาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) ตัวชี้วัดที่ 2.2 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน มีชีวิตชีวา และเสริมสร้างคุณภาพชีวิต

2.3 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 3 รายการ และ ลิงก์เชื่อมโยง 10 รายการ เปิดดูรายการไฟล์ทั้งหมด
ระดับ 1 สถานการณ์ของตัวชี้วัด และองค์ความรู้ที่นำมาใช้
ขนาดไฟล์ 0.12 MB
ดาวน์โหลด 79 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ระดับ 2 มาตรการเพื่อการขับเคลื่อนการดำเนินงานและประเด็นความรู้ที่สื่อสาร
ขนาดไฟล์ 0.14 MB
ดาวน์โหลด 61 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ระดับ 3 - 3.1 แผนการขับเคลื่อนการดำเนินงาน
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 56 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
(5 เดือนหลัง) ระดับ1(1.1)_วิเคราะห์สถานการณ์
(5 เดือนหลัง) ระดับ2_มาตรการ PIRAB และประเด็นความรู้
(5 เดือนหลัง) ระดับ3(3.1)_แผนขับเคลื่อน
(5 เดือนหลัง) ระดับ3(3.3)_คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ
(5 เดือนหลัง) แจ้งเวียนเอกสารเกี่ยวกับแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
(5 เดือนหลัง) ระดับ3(3.4)_SOP การเบิกจ่ายงบประมาณ
3.2 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ
3.3 SOP กระบวนการเบิกจ่ายงบประมาณ
3.4 รายงานการติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัด
3.5 รายงานผลติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ (รบจ.1)

2.4 ระดับความสำเร็จของการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (LO)

ลิงก์เชื่อมโยง 21 รายการ เปิดดูรายการไฟล์ทั้งหมด
(รอบ 5 เดือนหลัง 2565) ระดับ 4-5 Output Outcome
(รอบ 5 เดือนหลัง 2565) การปรับปรุงระบบข้อมูลบนเว็บไซต์ สำนักโภชนาการ
(รอบ 5 เดือนหลัง 2565) ผลการสำรวจความพึงพอใจ ความต้องการ และข้อเสนอแนะ การดำเนินงานพัฒนาวิชาการและพัฒนาหน่วยงานสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้
One page ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การพัฒนาเกณฑ์จำแนกอาหารตามมาตรฐานโภชนาการ (Nutrient Profile) และการจัดทำคู่มือข้อปฏิบัติการกินอาหารเพื่อสุขภาพที่ดีของคนไทย (FBDGs) ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 – 12.00 น.
(รอบ 5 เดือนหลัง 2565) การประชุมพิจารณาคู่มือและแผ่นพับข้อแนะนำการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพที่ดี (FBDGs)
(รอบ 5 เดือนหลัง 2565) ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Nutrition Journal Club ครั้งที่ 2/2565
(รอบ 5 เดือนหลัง 2565) ระดับ 1 Assessment ผลการวิเคราะห์สถานการณ์ของตัวชี้วัด และความรู้ที่นำมาใช้ประกอบการวิเคราะห์
(รอบ 5 เดือนหลัง 2565) ระดับ 2 Advocacy/ Intervention มาตรการและประเด็นความรู้ที่จะใช้ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานวิชาการ
(รอบ 5 เดือนหลัง 2565) ระดับ 3 Management and Governance แผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัด
ระดับ 1 Assessment 1.1 ผลการวิเคราะห์สถานการณ์ของตัวชี้วัดและความรู้ที่นำมาใช้ประกอบการวิเคราะห์
ระดับ 1 Assessment 1.2 ผลการวิเคราะห์ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อขับเคลื่อนตัวชี้วัด
ระดับ 2 Advocacy/ Intervention 2.1 ข้อมูลการขับเคลื่อนตัวชี้วัดท่ีสอดคล้องงกับ PIRAB
ระดับ 3 Management and Governance 3.1 แผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัด
ระดับ 4-5 Output Outcome รอบ 5 เดือนแรก 2565
มาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) ตัวชี้วัดที่ 2.4 ระดับความสำเร็จของการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (LO)
รายงานการประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบเฝ้าระวังทางโภชนาการ ครั้งที่ 1/2565
ประชุมคณะทำงานพัฒนาวิชาการ (กพว.) และการจัดการความรู้ ครั้งที่ 1-2565
ประชุมคณะทํางานพัฒนาวิชาการ (กพว.) และจัดการความรู้ (KM) ครั้งที่ 2/2565
ประชุมจัดทำข้อปฏิบัติการกินอาหารเพื่อสุขภาพที่ดีของคนไทย (Food Based Dietary Guidelines FBDGs) ครั้งที่ 1/2565
ประชุมจัดทำข้อปฏิบัติการกินอาหารเพื่อสุขภาพที่ดีของคนไทย (Food Based Dietary Guidelines FBDGs) ครั้งที่ 2/2565
ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Nutrition Journal Club ครั้งที่ 1/2565

2.5 ร้อยละการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการระดับหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ลิงก์เชื่อมโยง 15 รายการ เปิดดูรายการไฟล์ทั้งหมด
(5 เดือนหลัง) ระดับ 1 ผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือนแรก
(5 เดือนหลัง) ระดับ 1 วิเคราะห์ GAP
(5 เดือนหลัง) ระดับ 2 แผนบริหารความเสี่ยง
(5 เดือนหลัง) ระดับ 3 เอกสารการอนุมัติปรับแผนปฏิบัติการ
(5 เดือนหลัง) ระดับ 3 - สรุปการปรับแผนสำนักโภชนาการ ณ กรกฎาคม 2565
(5 เดือนหลัง) ระดับ 3 - หลักฐานการปรับแผนสำนักโภชนาการ ประจำเดือนพฤษภาคม 2565
(5 เดือนหลัง) ระดับ 3 หลักฐานการปรับแผนสำนักโภชนาการ ประจำเดือนมิถุนายน 2565
(5 เดือนหลัง) ระดับ 3 หลักฐานการปรับแผนสำนักโภชนาการ ประจำเดือนกรกฎาคม 2565
ระดับ 1 - 1.1 ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ รอบ 6 เดือนหลัง
1.2 สรุปผลการวิเคราะห์ช่องว่าง (GAP)
1.3 แผนปฏิบัติการสำนักโภชนาการ ปี 2565
ระดับ 2 - 2.1 การบริหารความเสี่ยงโครงการ
2.2 มาตรการเพื่อการขับเคลื่อนการดำเนินงาน
ระดับ 3 - 3.1 เอกสารการอนุมัติปรับแผนปฏิบัติการ
3.2 รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ

2.6 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส (Integrity and Transparency Assessment : ITA)

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 6 รายการ และ ลิงก์เชื่อมโยง 9 รายการ เปิดดูรายการไฟล์ทั้งหมด
ระดับ 1 รายงานการประชุมคณะทำงานส่งเสริมคุณะรรมและความโปร่งใส ครั้งที่ 1/2565
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 115 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การวิเคราะห์/ทบทวนสถานการณ์การดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส สำนักโภชนาการ ปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๕ รอบ ๕ เดือนแรก (ตุลาคม ๒๕๖๔ – กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕) (Comparison และ Trend)
ขนาดไฟล์ 0.35 MB
ดาวน์โหลด 81 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ระดับ 1 รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงาน สำนักโภชนาการ (ข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย)
ขนาดไฟล์ 0.14 MB
ดาวน์โหลด 199 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ระดับ 2 มาตรการ กลไก รอบ 5 เดือนแรกตามกลยุทธ์ PIRAB
ขนาดไฟล์ 0.24 MB
ดาวน์โหลด 68 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ระดับ 2 สรุปประเด็นความรู้เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงาน
ขนาดไฟล์ 0.23 MB
ดาวน์โหลด 59 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ระดับ 3 แผนการดำเนินงาน
ขนาดไฟล์ 0.13 MB
ดาวน์โหลด 40 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
(รอบ 5 เดือนหลัง) แบบตอบวัดการรับรู้ออนไลน์การดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส (IIT)
(รอบ 5 เดือนหลัง) ระดับ 4 แบบรายงานผลตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม สำนักโภชนาการ ประจำปีงบประมาณ 2565
ระดับ 4 แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะบนเว็บไซด์หน่วยงาน (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT)-สำนักโภชนาการ ประจำปีงบประมาณ 2565-11 กรกฎาคม 2565
(รอบ 5 เดือนหลัง 2565) ระดับ 1 รายงานการประชุมคณะทำงานส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ครั้งที่ 3/2565
(รอบ 5 เดือนหลัง 2565) ระดับ 1 รายงานการประชุมคณะทำงานส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ครั้งที่ 2/2565
(รอบ 5 เดือนหลัง 2565) การวิเคราะห์/ทบทวนสถานการณ์การดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส สำนักโภชนาการ ปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๕
(รอบ 5 เดือนหลัง) ระดับ 2 มาตรการ กลไก รอบ 5 เดือนหลังตามกลยุทธ์ PIRAB
(รอบ 5 เดือนหลัง) ระดับ 2 สรุปประเด็นความรู้เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงาน
(รอบ 5 เดือนหลัง) ระดับ 3 แผนการดำเนินงาน