คุณกำลังมองหาอะไร?

 
 

สำนักโภชนาการ กรมอนามัย มีอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบตามประกาศในพระราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 126 ตอนที่ 98 ลงวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ.2552 ดังนี้
 

1. พัฒนานโยบาย ยุทธศาสตร์และแผนงานหลักด้านโภชนาการของประเทศ

2. ศึกษา วิจัย พัฒนาและประยุกต์องค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมทางด้านโภชนาการ

3. พัฒนาและจัดทำเกณฑ์มาตรฐานเครื่องมือ และตัวชี้วัดด้านโภชนาการ รวมทั้งระบบการรับรองมาตรฐาน
    เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกลไกการดำเนินงานให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

4. พัฒนาระบบ กลไกและเครือข่ายการเฝ้าระวังและระบบสารสนเทศทางโภชนาการของประเทศ เพื่อพัฒนาเป็น
    ศูนย์การจัดการองค์กรความรู้ด้านโภชนาการ
 
5. ถ่ายทอดและพัฒนาศักยภาพขึดความสามารถ และการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานด้านโภชนาการ
    กับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคีเครือข่ายและชุมชน
 
6. ประสานความร่วมมือ ติดตามและประเมินผล เพื่อการแก้ไขปัญหาด้านโภชนาการ กับหน่วยงานภาครัฐ
    ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
    และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านโภชนาการ
 
7. สร้างกระแสสังคม รณรงค์เผยแพร่ ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตอาหารในระดับชุมชนและภาคอุตสาหกรรม
    ให้มีคุณค่าทางโภชนาการ รวมทั้งเสริมสร้างวัฒนธรรมสุขภาพด้านโภชนาการให้กับประชาชน
 
8. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย