คุณกำลังมองหาอะไร?

ลุ่มบริหารยุทธศาสตร์

Team Selector 0
Team Selector 1
Team Selector 2
Team Selector 3
Team Selector 4
Team Selector 5
Team Selector 6
Team Selector 7
Team Selector 8
Team Selector 9

นางกุลนันท์ เสนคำ

นักโภชนาการชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มบริหารยุทธศาสตร์

About Hero 0

นางสาวนาตยา อังคนาวิน

นักโภชนาการชำนาญการ

About Hero 1

นายภาสกร สุระผัด

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

About Hero 2

นางสาวอรวรา เดชสกุลไกร

นักโภชนาการปฏิบัติการ

About Hero 3

นางสาววริษา วงศ์วาณิชวัฒนา

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

About Hero 4

นายจักรพันธุ์ บุญชู

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

About Hero 5

นางสาวสิริลักษณ์ วงศ์ไพฑูรย์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

About Hero 6

นางสาววรินดา ดาอ่ำ

นักโภชนาการ

About Hero 7

นางสาวพิมพ์วิมล นิสภา

นิติกร

About Hero 8

นางสาวทัศวรรณ์ คัสกุล

ผู้ประสานงานโครงการ

About Hero 9