คุณกำลังมองหาอะไร?


แบบฟอร์มแจ้งชื่อผลงานการดำเนินงานหน่วยงานคุณธรรม และองค์กรแห่งความสุขที่มีคุณภาพ กรมอนามัย 2566

 

ขั้นตอนที่ 1

1. คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักโภชนาการ

2. แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม สำนักโภชนาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

3. คำสั่งคณะกรรมการบริหารชมรมจริยธรรมและคณะทำงานขับเคลื่อนชมรมจริยธรรมสำนักโภชนาการ

4. แบบฟอร์มการจัดตั้งชมรมจริยธรรมสำนักโภชนาการ

ขั้นตอนที่ 2

1. ประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันในการขับเคลื่อนหน่วยงานให้เป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ

2. ประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันในการต่อต้านการทุจริต

3. ประกาศและไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

4. ประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน

 

ขั้นตอนที่ 3

1. การกำหนดคุณธรรมเป้าหมายจาก "ปัญหาที่อยากแก้" และ "ความดีที่อยากทำ"

2. ผลสำเร็จการดำเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการฯ รอบ 6 เดือน (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70)

3. รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม สำนักโภชนาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน

4. การทำแบบประเมินพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงตามคุณธรรมเป้าหมาย 5 ประการ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา กตัญญู

5. การประเมินผลการดำเนินงานตามเป้าหมายของแผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้

6. การถอดบทเรียนจากผลสำเร็จของการดำเนินงานตามเป้าหมายของแผน

 

ขั้นตอนที่ 4

1. กิจกรรมยกย่อง เชิดชู บุคลากรภายใน หรือภายนอกองค์กร ที่ทำความดีจนเป็นแบบอย่างได้

2. กิจกรรมยกย่อง เชิดชู หน่วยงานภายใน หรือภายนอกองค์กร ที่มีการส่งเสริมคุณธรรมหรือความดีจนเป็นแบบอย่างได้

3.การประชาสัมพันธ์ ประกาศยกย่องภายในองค์กรและผ่านช่องทางสื่อสาร

 

 

ขั้นตอนที่ 5

1. ผลสำเร็จของการดำเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการฯ รอบ 12 เดือน (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90)

2. รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม สำนักโภชนาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน

3. เล่มรายงานผลสำเร็จของการดำเนินงาน - บทสรุปผู้บริหาร

4. การเผยแพร่องค์ความรู้หน่วยงานคุณธรรมประจำปีงบประมาณ 2566

 

 

กิจกรรมสำนักโภชนาการ

 -กิจกรรมสานสัมพันธ์ สร้างความผูกพันธ์สำนักโภชนาการ

 - บุคลากรต้นแบบด้านสุขภาพ 

 - กิจกรรม “สวนผักลอยฟ้า” ปลูกผักสวนครัวเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

 - กิจกรรม สืบสานประเพณีไทย “สงกรานต์วิถีใหม่ สืบสานประเพณีไทย ใส่ใจผู้สูงอายุ”

 - กิจกรรมอบรมให้ความรู้ เรื่อง ."การคัดแยกขยะ และลดการใช้พลาสติก" 

 - กิจกรรมสวดมนต์

 - การลดการใช้กระดาษโดยใช้ระบบ e-saraban

 - มาตรการประหยัดพลังงาน

 - กิจกรรม ถือตะกร้า ถุงผ้า ใช้ปิ่นโต ลดใช้ถุงพลาสติก ลดการใช้กล่องโฟมและช้อนส้อม

 - กิจกรรมพัฒนาสถานที่ทำงาน ตามเกณฑ์ 5ส และเกณฑ์ประเมิน HWP

 - กิจกรรมชมคลิปหนังสั้น คุณธรรม

 - การลดการใช้กระดาษโดยใช้กระดาษ Reuse

 - แบบฟอร์มกิจกรรมรณรงค์ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมเนื่องในวันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย ปี 2566