คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | แบบรายงานการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ 2562

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

ตัวชี้วัด 1.1 อัตราส่วนการตายมารดาไทยต่อการเกิดมีชีพแสนคน

หลักฐานประกอบตัวชี้วัดตามคำรับรองปฏิบัติราชการ รอบ 5 เดือนแรก ปี 2562
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ
1_1_อัตราการตายมารดาไทย.rar
ขนาดไฟล์ 56.80 MB
ดาวน์โหลด 5 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
SAR 1.1 สำนักโภชนาการ.xlsx
ขนาดไฟล์ 0.02 MB
ดาวน์โหลด 77 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ตัวชี้วัด 1.2 ระดับความสำเร็จของพัฒนาการเด็กตามเกณฑ์มาตรฐาน ประกอบด้วยตัวชี้วัด Proxy 3 ตัวชี้วัด

หลักฐานประกอบตัวชี้วัดตามคำรับรองปฏิบัติราชการ รอบ 5 เดือนแรก ปี 2562
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ
หลักฐานระดับที่ 1-5.rar
ขนาดไฟล์ 21.45 MB
ดาวน์โหลด 5 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
SAR 1.2 สำนักโภชนาการ.xlsx
ขนาดไฟล์ 0.02 MB
ดาวน์โหลด 50 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ตัวชี้วัด 1.4 ร้อยละของตำบลที่มีระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care) ในชุมชนผ่านเกณฑ์

หลักฐานประกอบตัวชี้วัดตามคำรับรองปฏิบัติราชการ รอบ 5 เดือนแรก ปี 2562
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ
1.4LTC.rar
ขนาดไฟล์ 49.92 MB
ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
SAR_report 1.4 สำนักโภชนาการ.xlsx
ขนาดไฟล์ 0.36 MB
ดาวน์โหลด 60 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ตัวชี้วัด C1 ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วนและส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ปี

หลักฐานประกอบตัวชี้วัดตามคำรับรองปฏิบัติราชการ รอบ 5 เดือนแรก ปี 2562
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ
SAR C1 สำนักโภชนาการ.xlsx
ขนาดไฟล์ 0.02 MB
ดาวน์โหลด 88 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
หลักฐานระดับที่ 1-5.rar
ขนาดไฟล์ 21.07 MB
ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ตัวชี้วัด C2 ร้อยละของประชาชนวัยทำงานอายุ 30-44 ปี มีค่าดัชนีมวลกายปกติ (18.5-22.9 กก./ตรม)

หลักฐานประกอบตัวชี้วัดตามคำรับรองปฏิบัติราชการ รอบ 5 เดือนแรก ปี 2562
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ
SAR_report C2 BMI สำนักโภชนาการ.xlsx
ขนาดไฟล์ 0.36 MB
ดาวน์โหลด 80 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
หลักฐานระดับที่ 1-5.rar
ขนาดไฟล์ 29.25 MB
ดาวน์โหลด 5 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ตัวชี้วัด 2.1 ร้อยละการรับรู้การดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน (Internal Integrity and Transparency Assessment : IIT)

หลักฐานประกอบตัวชี้วัดตามคำรับรองปฏิบัติราชการ รอบ 5 เดือนแรก ปี 2562
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ
SAR_report 2.1 สำนักโภชนาการ .xlsx
ขนาดไฟล์ 0.36 MB
ดาวน์โหลด 59 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
หลักฐานระดับที่ 1-5.rar
ขนาดไฟล์ 27.83 MB
ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ตัวชี้วัด 2.2 ร้อยละความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กร (Employee Engagement : EE)

หลักฐานประกอบตัวชี้วัดตามคำรับรองปฏิบัติราชการ รอบ 5 เดือนแรก ปี 2562
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ
2.2EE.rar
ขนาดไฟล์ 53.63 MB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
SAR 2.2 สำนักโภชนาการ .xlsx
ขนาดไฟล์ 0.80 MB
ดาวน์โหลด 105 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ตัวชี้วัด 2.3 ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ

หลักฐานประกอบตัวชี้วัดตามคำรับรองปฏิบัติราชการ รอบ 5 เดือนแรก ปี 2562
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ
SAR 2.3 สำนักโภชนาการ 27กพ62.xlsx
ขนาดไฟล์ 0.37 MB
ดาวน์โหลด 58 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
หลักฐานระดับที่ 1-5.rar
ขนาดไฟล์ 4.93 MB
ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ตัวชี้วัด 2.5 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานการเป็นองค์กรรอบรู้ด้านสุขภาพ (HLO)

หลักฐานประกอบตัวชี้วัดตามคำรับรองปฏิบัติราชการ รอบ 5 เดือนแรก ปี 2562
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ
SAR 2.5 สำนักโภชนาการ.xlsx
ขนาดไฟล์ 0.47 MB
ดาวน์โหลด 56 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
หลักฐานระดับที่ 1-5.rar
ขนาดไฟล์ 14.41 MB
ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ตัวชี้วัด 1.1 อัตราส่วนการตายมารดาไทยต่อการเกิดมีชีพแสนคน

หลักฐานประกอบตัวชี้วัดตามคำรับรองปฏิบัติราชการ รอบ 5 เดือนหลัง ปี 2562
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ
1.1.rar
ขนาดไฟล์ 59.90 MB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
SAR.xlsx
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 58 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ตัวชี้วัด 1.2 ระดับความสำเร็จของพัฒนาการเด็กตามเกณฑ์มาตรฐาน ประกอบด้วยตัวชี้วัด Proxy 3 ตัวชี้วัด

หลักฐานประกอบตัวชี้วัดตามคำรับรองปฏิบัติราชการ รอบ 5 เดือนหลัง ปี 2562
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ
SAR_report สำนักโภชนาการ KPI1.2.xlsx
ขนาดไฟล์ 0.02 MB
ดาวน์โหลด 63 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
หลักฐานระดับที่ 1-5.rar
ขนาดไฟล์ 23.24 MB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ตัวชี้วัด 1.4 ร้อยละของตำบลที่มีระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care) ในชุมชนผ่านเกณฑ์

หลักฐานประกอบตัวชี้วัดตามคำรับรองปฏิบัติราชการ รอบ 5 เดือนหลัง ปี 2562
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ
SAR report_1.4 LTC สำนักโภชนาการ.xlsx
ขนาดไฟล์ 0.02 MB
ดาวน์โหลด 95 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
หลักฐานระดับที่ 1-5.rar
ขนาดไฟล์ 35.42 MB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย