คุณกำลังมองหาอะไร?

 

วัฒนธรรมองค์กรสำนักโภชนาการ

 

 

เป้าหมายสูงสุด

ประชาชนทุกกลุ่มวัยมีภาวะโภชนาการดี สามารถดูแลตนเองด้านอาหารและโภชนาการได้เหมาะสมกับสุขภาพ

วิสัยทัศน์

สังคมรอบรู้ด้านอาหารและโภชนาการ มีภาวะโภชนาการดีทุกช่วงวัย
และอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีภาวะโภชนาการที่ดี

พันธกิจ

อภิบาลระบบส่งเสริมสุขภาพด้านโภชนาการอย่างมีส่วนร่วม ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม

 

 

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง

ประกาศเป้าหมายสูงสุด วิสัยทัศน์ และพันธกิจ(ใหม่).pdf
ขนาดไฟล์ 305KB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย