คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | แบบรายงานการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ 2559

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

แบบรายงานการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ปี 2558 6 เดือน

หลักฐานตัวชี้วัด 12 เดือน
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
แบบรายงานการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ปี 2558 6 เดือน.xlsx
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 51 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แบบรายงานการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ปี 2558 9 เดือน

หลักฐานตัวชี้วัด 12 เดือน
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
แบบรายงานการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ปี 2558 9 เดือน.xlsx
ขนาดไฟล์ 0.03 MB
ดาวน์โหลด 182 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แบบรายงานการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ปี 2558 12 เดือน

หลักฐานตัวชี้วัด 12 เดือน
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
แบบรายงานการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ปี 2558 12 เดือน.xlsx
ขนาดไฟล์ 0.10 MB
ดาวน์โหลด 93 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

1.1 ร้อยละของเด็กนักเรียนมีภาวะเริ่มอ้วนและอ้วน

หลักฐานตัวชี้วัด 12 เดือน
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
เอกสารหมายเลข 3.pdf
ขนาดไฟล์ 0.12 MB
ดาวน์โหลด 51 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

1.3 ระดับความสำเร็จของการส่งเสริมเด็กไทยมีส่วนสูงระดับดีและรูปร่างสมส่วน

หลักฐานตัวชี้วัด 12 เดือน
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 5 รายการ
เอกสารหมายเลข 5.pdf
ขนาดไฟล์ 0.52 MB
ดาวน์โหลด 71 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เอกสารหมายเลข 4 คลินิกฝากครรภ์.pdf
ขนาดไฟล์ 7.28 MB
ดาวน์โหลด 20267 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เอกสารหมายเลข 3 หนังสือถึงศูนย์อนามัย.pdf
ขนาดไฟล์ 0.24 MB
ดาวน์โหลด 41 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เอกสารหมายเลข 2 หนังสือถึง สปสช.pdf
ขนาดไฟล์ 0.37 MB
ดาวน์โหลด 218 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เอกสารหมายเลข 1 หนังสือถึง สสจ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.18 MB
ดาวน์โหลด 60 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

1.4 ระดับความสำเร็จของการจัดทำข้อเสนอนโยบาย ลดหวาน มัน เค็ม เติมเต็มผักผลไม้

หลักฐานตัวชี้วัด 12 เดือน
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 6 รายการ
6) หนังสือขออนุมัติจัดประชุมและเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม7กันยายน 2559.pdf
ขนาดไฟล์ 0.15 MB
ดาวน์โหลด 70 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
5) หนังสือเชิญประชุมนโยบายสาธารณะ 7 ก.ย.59.pdf
ขนาดไฟล์ 0.71 MB
ดาวน์โหลด 71 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
4) สรุปสาระสำคัญการประชุม 2 มิถุนายน 2559.pdf
ขนาดไฟล์ 0.16 MB
ดาวน์โหลด 94 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3) สรุปสาระสำคัญการประชุม 11 ม.ค.59.pdf
ขนาดไฟล์ 0.13 MB
ดาวน์โหลด 80 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2) ร่างนโยบายสาธารณะ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.26 MB
ดาวน์โหลด 213 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1) คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการพัฒนานโยบายสาธารณะ.pdf
ขนาดไฟล์ 1.02 MB
ดาวน์โหลด 140 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

2.1 ระดับความสำเร็จในการดำเนินงานบริหารการเปลี่ยนแปลง (1-3 ประเด็น)

หลักฐานตัวชี้วัด 12 เดือน
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 19 รายการ
20. แผนขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงสำนักโภชนาการ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.20 MB
ดาวน์โหลด 61 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
19. กระบวนการ LEARNสรุปการถอดบทเรียนจากการตรวจเยี่ยมเสริมพลัง.pdf
ขนาดไฟล์ 0.43 MB
ดาวน์โหลด 98 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
18. รายงานสรุปถอดบทเรียน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 50 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
17. รายงานสรุปถอดบทเรียน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 50 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
16. รายงานสรุปถอดบทเรียน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 62 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
15. รายงานสรุปถอดบทเรียน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.22 MB
ดาวน์โหลด 97 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
14. รายงานสรุปถอดบทเรียน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.23 MB
ดาวน์โหลด 198 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
13. รายงานสรุปถอดบทเรียน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 44 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
12. รายงานสรุปถอดบทเรียน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 61 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
11. รายงานสรุปถอดบทเรียน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.46 MB
ดาวน์โหลด 51 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
10. รายงานสรุปถอดบทเรียน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.10 MB
ดาวน์โหลด 418 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
8. Product line.pdf
ขนาดไฟล์ 0.80 MB
ดาวน์โหลด 40 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
7. แผนการบริหารคน(พัฒนาบุคลากร).pdf
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 103 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
6. Core Business Process.jpg
ขนาดไฟล์ 2.47 MB
ดาวน์โหลด 50 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
5. Blueprint สำนักโภชนาการ.pdf
ขนาดไฟล์ 1.03 MB
ดาวน์โหลด 150 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
4. ปก BLUEPRINT FOR CHANGE2.jpg
ขนาดไฟล์ 1.69 MB
ดาวน์โหลด 31 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3. รูปภาพการประชุม.jpg
ขนาดไฟล์ 0.21 MB
ดาวน์โหลด 43 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ.pdf
ขนาดไฟล์ 1.00 MB
ดาวน์โหลด 76 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักฯ 2559.pdf
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 40 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

3.2 Product ที่ผ่านการรับรองจากกรมอนามัย และมีการนำไปใช้ในพื้นที่

หลักฐานตัวชี้วัด 12 เดือน
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 7 รายการ
3.5 ตัวอย่างหนังสือขอสนับสนุนสื่อ (2).pdf
ขนาดไฟล์ 0.52 MB
ดาวน์โหลด 35 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.4 ตัวอย่างหนังสือขอสนับสนุนสื่อ (1).pdf
ขนาดไฟล์ 0.45 MB
ดาวน์โหลด 35 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.3 ตัวอย่างการแบบประเมินสื่อ2.jpg
ขนาดไฟล์ 0.14 MB
ดาวน์โหลด 37 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.2 ตัวอย่างการแบบประเมินสื่อ1.jpg
ขนาดไฟล์ 0.14 MB
ดาวน์โหลด 104 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.1 แบบประเมินสื่อความรู้ด้านโภชนาการ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.50 MB
ดาวน์โหลด 273 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2. Product ที่ประเมิน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.11 MB
ดาวน์โหลด 40 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1. Product ที่ใช้งานอยู่.pdf
ขนาดไฟล์ 0.12 MB
ดาวน์โหลด 50 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

4.2 ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงาน

หลักฐานตัวชี้วัด 12 เดือน
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
หลักฐานอ้างอิงข้อ 1-3.pdf
ขนาดไฟล์ 5.38 MB
ดาวน์โหลด 51 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

4.3 การพัฒนาประสิทธิภาพระบบเว็บไซต์ของหน่วยงาน สังกัดกรมอนามัย

หลักฐานตัวชี้วัด 12 เดือน
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 8 รายการ
การจัดทำแผนการสำรองข้อมูลและแผนการกู้คืนข้อมูล (Recovery) กรณีระบบล่ม สามารถแก้ไขให้ใช้งานได้ทันภายใน 24 ชั่วโมง.pdf
ขนาดไฟล์ 0.74 MB
ดาวน์โหลด 26 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การสำรองข้อมูล (Backup) เว็บไซต์ของหน่วยงาน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.74 MB
ดาวน์โหลด 39 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
หลักฐาน 5.2 - 5.3 การพัฒนาเว็บไซต์ของหน่วยงาน ให้รองรับอุปกรณ์พกพา.pdf
ขนาดไฟล์ 1.01 MB
ดาวน์โหลด 173 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
หลักฐาน 5.1 การพัฒนาเว็บไซต์ของหน่วยงาน ให้รองรับอุปกรณ์พกพา.pdf
ขนาดไฟล์ 1.16 MB
ดาวน์โหลด 45 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การปรับปรุงเนื้อหาข้อมูลในเว็บไซต์หน่วยงาน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.39 MB
ดาวน์โหลด 28 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานสรุปการประชุม.pdf
ขนาดไฟล์ 0.10 MB
ดาวน์โหลด 46 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แผนการพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์สำนักโภชนาการ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.62 MB
ดาวน์โหลด 29 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักฯ 4-2559.pdf
ขนาดไฟล์ 0.10 MB
ดาวน์โหลด 22 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

4.4 ระดับความสำเร็จของการจัดทำแผนและดำเนินการตาม แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (IDP)

หลักฐานตัวชี้วัด 12 เดือน
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 6 รายการ
6.เอกสารหมายเลข 6_แบบรายงานผล.xls
ขนาดไฟล์ 0.12 MB
ดาวน์โหลด 73 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
5.แบบสรุปรายงานผลการพัฒนาความรู้:ทักษะ:สมรรถนะ ของข้าราชการ พนักงานราชการ ของหน่วยงาน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.16 MB
ดาวน์โหลด 44 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
4.แผนพัฒนาบุคลากรประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559.pdf
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 34 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.เอกสารหมายเลข 2 _แบบรายงานแผน.xls
ขนาดไฟล์ 0.10 MB
ดาวน์โหลด 122 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2.แบบสรุปรายงานแผนการพัฒนาความรู้:ทักษะ:สมรรถนะ ข้าราชการ พนักงานราชการของหน่วยงาน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.13 MB
ดาวน์โหลด 30 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1.คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนและดำเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (IDP).pdf
ขนาดไฟล์ 0.52 MB
ดาวน์โหลด 40 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ตัวชี้วัดที่ 1.1.3 : ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน

หลักฐานตัวชี้วัด 9 เดือน
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 6 รายการ
ตัวชี้วัด1.1.3สูงดีสมส่วน(กพร.9เดือน).pdf
ขนาดไฟล์ 0.13 MB
ดาวน์โหลด 50 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เอกสารหมายเลข 5.pdf
ขนาดไฟล์ 0.52 MB
ดาวน์โหลด 39 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เอกสารหมายเลข 4.pdf
ขนาดไฟล์ 7.28 MB
ดาวน์โหลด 138 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เอกสารหมายเลข 3.pdf
ขนาดไฟล์ 0.25 MB
ดาวน์โหลด 36 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เอกสารหมายเลข 2.pdf
ขนาดไฟล์ 0.26 MB
ดาวน์โหลด 39 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เอกสารหมายเลข 1.pdf
ขนาดไฟล์ 0.18 MB
ดาวน์โหลด 27 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย