คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | แบบรายงานการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ 2566

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

รายงานการประชุมคณะกรรมการกำกับติดตามตัวชี้วัดตามคำรับรองปฏิบัติราชการ สำนักโภชนาการ

ลิงก์เชื่อมโยง 9 รายการ เปิดดูรายการไฟล์ทั้งหมด
รายงานการประชุมคณะทำงานกำกับติดตามตัวชี้วัดตามคำรับรองปฏิบัติราชการ สำนักโภชนาการ ครั้งที่ 9/2566
รายงานการประชุมคณะทำงานกำกับติดตามตัวชี้วัดตามคำรับรองปฏิบัติราชการ สำนักโภชนาการ ครั้งที่ 8/2566
รายงานการประชุมคณะทำงานกำกับติดตามตัวชี้วัดตามคำรับรองปฏิบัติราชการ สำนักโภชนาการ ครั้งที่ 7/2566
รายงานการประชุมคณะทำงานกำกับติดตามตัวชี้วัดตามคำรับรองปฏิบัติราชการ สำนักโภชนาการ ครั้งที่ 6/2566
รายงานการประชุมคณะทำงานกำกับติดตามตัวชี้วัดตามคำรับรองปฏิบัติราชการ สำนักโภชนาการ ครั้งที่ 5/2566
รายงานการประชุมคณะทำงานกำกับติดตามตัวชี้วัดตามคำรับรองปฏิบัติราชการ สำนักโภชนาการ ครั้งที่ 4/2566
รายงานการประชุมคณะทำงานกำกับติดตามตัวชี้วัดตามคำรับรองปฏิบัติราชการ สำนักโภชนาการ ครั้งที่ 3/2566
รายงานการประชุมคณะทำงานกำกับติดตามตัวชี้วัดตามคำรับรองปฏิบัติราชการ สำนักโภชนาการ ครั้งที่ 2/2566
รายงานการประชุมคณะทำงานกำกับติดตามตัวชี้วัดตามคำรับรองปฏิบัติราชการ สำนักโภชนาการ ครั้งที่ 1/2566

2.1 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส (Integrity and Transparency Assessment : ITA)

ลิงก์เชื่อมโยง 9 รายการ เปิดดูรายการไฟล์ทั้งหมด
รายงานการประชุมคณะทำงานส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส สำนักโภชนาการ ครั้งที่ 6/2565
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานพัฒนาระบบราชการ สำนักโภชนาการ
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารและพัฒนากำลังคน สำนักโภชนาการ
ระดับ 2 Advocacy_2.2 แผนขับเคลื่อนการดำเนินงาน
ระดับ 2 Advocacy_2.1 มาตรการการดำเนินงาน
ระดับ 1 Assessment_1.2 การวิเคราะห์/ทบทวนสถาการณ์การดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส สำนักโภชนาการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 5 เดือนแรก (ตุลาคม 2565 – กุมภาพันธ์ 2566)
ระดับ 1 Assessment_1.1 รายงานการประชุมคณะทำงานส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส สำนักโภชนาการ ครั้งที่ 5/2565
ระดับ 1 Assessment_1.2 การวิเคราะห์/ทบทวนสถานการณ์การดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส สำนักโภชนาการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 5 เดือนหลัง (มีนาคม 2566 – กรกฎาคม 2566)
ระดับ 2 Advocacy_2.1 แผนขับเคลื่อนการดำเนินงานการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) สำนักโภชนาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (การดำเนินงานรอบ 5 เดือนหลัง)

2.2 ระดับความสำเร็จของการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (LO)

ลิงก์เชื่อมโยง 7 รายการ เปิดดูรายการไฟล์ทั้งหมด
(รอบ 5 เดือนหลัง) ผลสำรวจความต้องการพัฒนาศักยภาพบุคลากร สำนักโภชนาการ ความพึงพอใจ และข้อเสนอแนะ การดำเนินงานพัฒนาวิชาการและพัฒนาหน่วยงานสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
(รอบ 5 เดือนหลัง) ผลการวิเคราะห์ตามตัวชี้วัด 2.2 ระดับความสำเร็จของการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (LO)
ผลการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการวิจัยของหน่วยงาน ณ เดือน ธ.ค.65
แผนดำเนินการสร้างหรือพัฒนาผลงานวิชาการ/นวัตกรรมที่สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงาน (ปีงบประมาณ พ.ศ.2565-2566)
Onepage การประชุมเชิงปฏิบัติการกระบวนการ Design thinking เพื่อการวางแผนงานส่งเสริมสุขภาพ
รายงานผลการวิเคราะห์ตามตัวชี้วัด 2.2 ระดับความสำเร็จของการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (LO)
รายงานการประชุมคณะทำงานพัฒนาวิชาการ (กพว.) และจัดการความรู้ (KM) ครั้งที่ 1/2566

2.3 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ

ลิงก์เชื่อมโยง 3 รายการ
3.2 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ
3.4 รายงานการติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัด
3.5 รายงานผลติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ (รบจ.1)

2.4 ร้อยละของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการระดับหน่วยงาน

3.3 ร้อยละเด็กอายุ 0 – 5 ปี สูงดีสมส่วน

ลิงก์เชื่อมโยง 6 รายการ เปิดดูรายการไฟล์ทั้งหมด
(รอบ 5 เดือนหลัง) ระดับ 1 -1.1 Assessment ผลการวิเคราะห์สถานการณ์ตัวชี้วัดเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน
(รอบ 5 เดือนหลัง) ระดับ 1-1.2 Assessment ผลการวิเคราะห์ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(รอบ 5 เดือนหลัง) มาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) ตัวชี้วัดที่ 3.3 ร้อยละเด็กอายุ 0 – 5 ปี สูงดีสมส่วน
ระดับ 1 -1.1 Assessment ผลการวิเคราะห์สถานการณ์ตัวชี้วัดเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน
ระดับ 1-1.2 Assessment ผลการวิเคราะห์ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ระดับ 3-3.2 Management and Governance มาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) ของตัวชี้วัด

3.5 ร้อยละเด็กอายุ 6-14 ปี สูงดีสมส่วน

ลิงก์เชื่อมโยง 3 รายการ
(รอบ 5 เดือนหลัง) ผลการวิเคราะห์ตามตัวชี้วัดที่ 3.5 ร้อยละเด็กอายุ 6-14 ปี สูงดีสมส่วน
รายงานผลการวิเคราะห์ตามตัวชี้วัด 3.5 ร้อยละเด็กอายุ 6-14 ปี สูงดีสมส่วน
มาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) ตัวชี้วัดที่ 3.5 ร้อยละเด็กอายุ 6-14 ปี สูงดีสมส่วน

3.12 ร้อยละของวัยทำงานอายุ 18-59 ปี มีดัชนีมวลกายปกติ

ลิงก์เชื่อมโยง 4 รายการ
(รอบ 5 เดือนหลัง) รายงานผลการวิเคราะห์ตามตัวชี้วัด 3.12 ร้อยละของวัยทำงานอายุ 18-59 ปี มีดัชนีมวลกายปกติ
(รอบ 5 เดือนหลัง) มาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) ตัวชี้วัดที่ 3.12 ร้อยละของวัยทำงานอายุ 18-59 ปี มีดัชนีมวลกายปกติ
รายงานผลการวิเคราะห์ตามตัวชี้วัด 3.12 ร้อยละของวัยทำงานอายุ 18-59 ปี มีดัชนีมวลกายปกติ
มาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) ตัวชี้วัดที่ 3.12 ร้อยละของวัยทำงานอายุ 18-59 ปี มีดัชนีมวลกายปกติ

3.13 ร้อยละของประชาชนวัยทำงานอายุ 25-59 ปีที่มีการเตรียมการเพื่อยามสูงอายุ

ลิงก์เชื่อมโยง 9 รายการ เปิดดูรายการไฟล์ทั้งหมด
(รอบ 5 เดือนหลัง) ผลการวิเคราะห์สถานการณ์ของตัวชี้วัด 3.13 ร้อยละของประชาชนวัยทำงานอายุ 25-59 ปีที่มีการเตรียมการเพื่อยามสูงอายุ และความรู้ที่นำมาใช้ประกอบการวิเคราะห์
(รอบ 5 เดือนหลัง) ผลการวิเคราะห์ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(รอบ 5 เดือนหลัง) ผลการวิเคราะห์ตามตัวชี้วัด 3.13 ร้อยละของประชาชนวัยทำงานอายุ 25-59 ปีที่มีการเตรียมการเพื่อยามสูงอายุ
(รอบ 5 เดือนหลัง) แผนขับเคลื่อนการดำเนินงานตามตัวชี้วัด 3.13 ร้อยละของประชาชนวัยทำงานอายุ 25-59 ปีที่มีการเตรียมการเพื่อยามสูงอายุ
(รอบ 5 เดือนหลัง) ประเด็นความรู้ที่ให้แก่ผู้รับบริการ (C) และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (SH)
รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาหลักสูตรการเรียนรู้ออนไลน์ในระบบเปิด กรมอนามัย ด้านส่งเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 1/2566
ผลการวิเคราะห์สถานการณ์ของตัวชี้วัด 3.13 ร้อยละของประชาชนวัยทำงานอายุ 25-59 ปีที่มีการเตรียมการเพื่อยามสูงอายุ และความรู้ที่นำมาใช้ประกอบการวิเคราะห์
มาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) ตัวชี้วัดที่ 3.13 ร้อยละของประชาชนวัยทำงานอายุ 25-59 ปีที่มีการเตรียมการเพื่อยามสูงอายุ
รายงานผลการวิเคราะห์ตามตัวชี้วัด 3.13 ร้อยละของประชาชนวัยทำงานอายุ 25-59 ปีที่มีการเตรียมการเพื่อยามสูงอายุ