คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | แบบรายงานการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ 2567

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

รายงานการประชุมคณะกรรมการกำกับติดตามตัวชี้วัดตามคำรับรองปฏิบัติราชการ สำนักโภชนาการ

ลิงก์เชื่อมโยง 5 รายการ
รายงานการประชุมคณะทำงานกำกับติดตามตัวชี้วัดตามคำรับรองปฏิบัติราชการ สำนักโภชนาการ ครั้งที่ 5/2567
รายงานการประชุมคณะทำงานกำกับติดตามตัวชี้วัดตามคำรับรองปฏิบัติราชการ สำนักโภชนาการ ครั้งที่ 4/2567
รายงานการประชุมคณะทำงานกำกับติดตามตัวชี้วัดตามคำรับรองปฏิบัติราชการ สำนักโภชนาการ ครั้งที่ 3/2567
รายงานการประชุมคณะทำงานกำกับติดตามตัวชี้วัดตามคำรับรองปฏิบัติราชการ สำนักโภชนาการ ครั้งที่ 2/2567
รายงานการประชุมคณะทำงานกำกับติดตามตัวชี้วัดตามคำรับรองปฏิบัติราชการ สำนักโภชนาการ ครั้งที่ 1/2567

2.1 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส (Integrity and Transparency Assessment : ITA)

2.2 ระดับความสำเร็จของการจัดการความรู้ (KM) และการขับเคลื่อนการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (LO)

ลิงก์เชื่อมโยง 8 รายการ เปิดดูรายการไฟล์ทั้งหมด
[รอบ 5 เดือนหลัง] แผนดำเนินการสร้างหรือพัฒนาผลงานวิชาการ/นวัตกรรมที่สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2567
[รอบ 5 เดือนหลัง] ระดับที่ 2 Advocacy Intervention ตัวชี้วัดที่ 2.2 ระดับความสำเร็จของการจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) และการขับเคลื่อนการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization : LO)
[รอบ 5 เดือนหลัง] ระดับที่ 1 Assessment ตัวชี้วัดที่ 2.2 ระดับความสำเร็จของการจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) และการขับเคลื่อนการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization : LO)
รายงานผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการและผลการดำเนินงาน ตามแผนดำเนินการสร้างหรือพัฒนาผลงานวิชาการ/นวัตกรรม
เอกสารโครงร่างผลงานวิชาการ/นวัตกรรม 5 เดือนแรก ปี 67
แผนดำเนินการสร้างหรือพัฒนาผลงานวิชาการ/นวัตกรรมที่สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2567
ระดับที่ 2 Advocacy Intervention ตัวชี้วัดที่ 2.2 ระดับความสำเร็จของการจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) และการขับเคลื่อนการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization : LO)
ระดับที่ 1 Assessment ตัวชี้วัดที่ 2.2 ระดับความสำเร็จของการจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) และการขับเคลื่อนการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization : LO)

2.3 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ

2.4 ร้อยละของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการระดับหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

2.5 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบบัญชีข้อมูล (Data Catalog) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)

3.4 ร้อยละของประชากรอายุ 25-59 ปีมีการเตรียมการเพื่อยามสูงอายุด้านสุขภาพ

ลิงก์เชื่อมโยง 8 รายการ เปิดดูรายการไฟล์ทั้งหมด
[รอบ 5 เดือนหลัง] 3.1 แผนขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัดที่ 3.4 ชื่อไฟล์ภาษาอังกฤษ 3.1Magement-and-Governance_KPI3.4
[รอบ 5 เดือนหลัง] 2.2 ประเด็นความรู้ที่ให้แก่ผู้รับบริการ (C) และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (SH)
[รอบ 5 เดือนหลัง] 2.1 มาตรการขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมการบริโภคผักผลไม้ของประชาชนวัยทำงาน
[รอบ 5 เดือนหลัง] 1.2 รายงานผลวิเคราะห์ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อขับเคลื่อนตัวชี้วัด 3.4
[รอบ 5 เดือนหลัง] 1.1 รายงานผลวิเคราะห์ตัวชี้วัด 3.4
รายละเอียดการจ้างพิมพ์และผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ในการจัดทำต้นฉบับสื่อสร้างความรอบรู้ด้านโภชนาการตามเกณฑ์รับรอง Healthy Canteen
ผลการวิเคราะห์ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อขับเคลื่อนตัวชี้วัด
Assessment บทวิเคราะห์สถานการณ์ของตัวชี้วัด ข้อมูล สารสนเทศและข้อมูลที่นามาใช้ ตัวชี้วัดที่ 3.4 ร้อยละของประชาชนวัยทางานอายุ 25 - 59 ปี มีการเตรียมการ เพื่อยามสูงอายุด้านสุขภาพ

3.9 ร้อยละของเด็กอายุ 0 - 5 ปี มีภาวะเริ่มอ้วนและอ้วน

ลิงก์เชื่อมโยง 4 รายการ
[รอบ 5 เดือนหลัง] ระดับที่ 1 - 1.2 Assessment ผลการวิเคราะห์ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
[รอบ 5 เดือนหลัง] ระดับที่ 1 -1.1 Assessment ผลการวิเคราะห์สถานการณ์ตัวชี้วัดเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะเริ่มอ้วนและอ้วน
ผลการวิเคราะห์ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อขับเคลื่อนตัวชี้วัด
ระดับที่ 1 Assessment บทวิเคราะห์สถานการณ์ของตัวชี้วัด ข้อมูล สารสนเทศ และความรู้ที่นำมาใช้ ตัวชี้วัดที่ 3.9 ร้อยละเด็กอายุ 0 – 5 ปี มีภาวะเริ่มอ้วนและอ้วน

3.10 ร้อยละเด็กอายุ 6-14 ปี สูงดีสมส่วน

ลิงก์เชื่อมโยง 4 รายการ
[รอบ 5 เดือนหลัง] 1.2 รายงานผลวิเคราะห์ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อขับเคลื่อนตัวชี้วัด 3.4
[รอบ 5 เดือนหลัง] 1.1 รายงานผลวิเคราะห์ตัวชี้วัด 3.10
ผลการวิเคราะห์ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อการขับเคลื่อนตัวชี้วัด
ผลการรายงานผลการวิเคราะห์ตามตัวชี้วัด 3.10 ร้อยละของเด็กอายุ 6-14 ปี สูงดีสมส่วน