คุณกำลังมองหาอะไร?

ลุ่มวิจัยอาหารเพื่อโภชนาการ

Team Selector 0
Team Selector 1
Team Selector 2
Team Selector 3
Team Selector 4
Team Selector 5

นางภัทธิรา ยิ่งเลิศรัตนะกุล

นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มวิจัยอาหารเพื่อโภชนาการ

About Hero 0

นางสาวณิชพัณณ์ ฐิระโกมลพงศ์

นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการพิเศษ

About Hero 1

นางสาวจุฑารัตน์ สุภานุวัฒน์

นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ

About Hero 2

นางสาวสไบ อินทโชติ

นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ

About Hero 3

นายวรภัสม์ แป้นจันทร์

นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ

About Hero 4

นางสาวอภิญญา เบ้าจังหาร

พนักงานธุรการ ส3

About Hero 5