คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | ITA 2567

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

กิจกรรม ITA 2567

ลิงก์เชื่อมโยง 5 รายการ
เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการทุจริต
เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตและมารตรฐานทางจริยธรรม
การจัดทำ SOP สื่อสารขั้นตอนการยืมทรัพย์สินของทางราชการ
เผยแพร่สื่อเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการยืมทรัพย์สินของทางราชการ 1
เผยแพร่สื่อเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการยืมทรัพย์สินของทางราชการ 2

การดำเนินงาน ITA 2567

ลิงก์เชื่อมโยง 10 รายการ เปิดดูรายการไฟล์ทั้งหมด
คำสั่งคณะทำงาน ITA 2567
การวิเคราะห์/ทบทวนสถานการณ์การดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส สำนักโภชนาการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖7 รอบ 5 เดือนแรก (ตุลาคม 2566 – กุมภาพันธ์ 2567
รายงานการประชุม ITA ครั้งที่ 1/2567
รายงานการประชุม ITA ครั้งที่ 2/2567
รายงานการประชุม ITA ครั้งที่ 3/2567
แผนขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัด 2.1 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส 2567
แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนหน่วยงานคุณธรรม และองค์กรแห่งความสุขที่มีคุณภาพ 2567
แบบรายงานผลการขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัด 2.1 ประจำปีงบประมาณ 2567 รอบ 5 เดือนแรก
แผนขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัด 2.1 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส 2567 (รอบ 5 เดือนหลัง)
การวิเคราะห์/ทบทวนสถานการณ์การดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส สำนักโภชนาการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖7 รอบ 5 เดือนหลัง (มีนาคม – กุรกฎาคม 2567)