คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | แผนงาน โครงการงบประมาณรายจ่ายประจำปี

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

รายงานผลติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ (รบจ.1) ตัวชี้วัด2.3

งบประมาณรายจ่าย/รบจ.1

แผนงาน/โครงการตามกลุ่มวัย ภายใต้ยุทธศาสตร์กรมอนามัย/กระทรวงสาธารณสุข 2560

งบประมาณรายจ่าย/รบจ.1
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
แผนงาน:โครงการตามกลุ่มวัย ภายใต้ยุทธศาสตร์กรมอนามัย:กระทรวงสาธารณสุข 2560.pdf
ขนาดไฟล์ 1.15 MB
ดาวน์โหลด 422 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แผนยุทธศาสตร์

งบประมาณรายจ่าย/รบจ.1

แผนปฏิบัติราชการ

งบประมาณรายจ่าย/รบจ.1
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
แผนปฏิบัติราชการปี59.pdf
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 158 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แผนงานโครงการ

งบประมาณรายจ่าย/รบจ.1
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 7 รายการ
โครงการไอโอดีน 59.pdf
ขนาดไฟล์ 0.25 MB
ดาวน์โหลด 165 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
โครงการโฟเลทในอาหารปี 2559.pdf
ขนาดไฟล์ 0.17 MB
ดาวน์โหลด 96 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
โครงการพัฒนาศักยภาพองค์กร ประจำปี 2559.pdf
ขนาดไฟล์ 0.14 MB
ดาวน์โหลด 153 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
โครงการปริมาณกรดไขมันทรานส์ในอาหารและผลิตภัณฑ์เสนอขอทุนวิจัยวช 2559.pdf
ขนาดไฟล์ 0.17 MB
ดาวน์โหลด 215 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
โครงการควบคุมและป้องกันโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก ปี 2559.pdf
ขนาดไฟล์ 0.12 MB
ดาวน์โหลด 869 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
โครงการกลุ่มเด็กวัยเรียนปี 2559.pdf
ขนาดไฟล์ 0.20 MB
ดาวน์โหลด 98 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
โครงการสามวัยโภชนาการดี เพื่อชีวีมีสุขปี 2559.pdf
ขนาดไฟล์ 0.18 MB
ดาวน์โหลด 432 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

งบประมาณรายจ่ายประจำปี (Plan of Action)

งบประมาณรายจ่าย/รบจ.1
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 7 รายการ
แผนปฏิบัติการประจำปี 2559.pdf
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 90 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แผนปฏิบัติการประจำปี 2558.pdf
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 82 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แผนปฏิบัติการประจำปี 2557.pdf
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 71 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แผนปฏิบัติการประจำปี 2556.pdf
ขนาดไฟล์ 0.03 MB
ดาวน์โหลด 73 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แผนปฏิบัติการประจำปี 2555.pdf
ขนาดไฟล์ 0.03 MB
ดาวน์โหลด 50 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แผนปฏิบัติการประจำปี 2554.pdf
ขนาดไฟล์ 0.03 MB
ดาวน์โหลด 58 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แผนปฏิบัติการประจำปี 2553.doc
ขนาดไฟล์ 0.03 MB
ดาวน์โหลด 63 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานผลการเบิกจ่ายในหน่วยงาน (รายไตรมาส)

งบประมาณรายจ่าย/รบจ.1

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมตามแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 - 2565)

แผนปฏิบัติการ
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมตามแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 - 2565).pdf
ขนาดไฟล์ 2.63 MB
ดาวน์โหลด 65 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แนวทางการบริหารแผนปฏิบัติการ กรมอนามัย งบดำเนินงาน (หนังสือกองแผนงานที่ สธ 0905.02/ว776 ลว 29 มกราคม 2562)

แผนปฏิบัติการ
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
แนวทางการบริหารแผนปฏิบัติการ กรมอนามัย งบดำเนินงาน (หนังสือกองแผนงานที่ สธ 0905.02:ว776 ลว 29 มกราคม 2562).pdf
ขนาดไฟล์ 6.54 MB
ดาวน์โหลด 58 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แนวทางการบริหารงบประมาณกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

แผนปฏิบัติการ
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
แนวทางการบริหารงบประมาณกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563.pdf
ขนาดไฟล์ 0.16 MB
ดาวน์โหลด 114 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 สำนักโภชนาการ

แผนปฏิบัติการ
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
แนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 สำนักโภชนาการ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.14 MB
ดาวน์โหลด 56 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แนวทางการบริหารแผนปฏิบัติการและงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 สำนักโภชนาการ

แผนปฏิบัติการ
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
แนวทางการบริหารแผนปฏิบัติการและงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 สำนักโภชนาการ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.23 MB
ดาวน์โหลด 84 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย