คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | ควบคุมภายในของหน่วยงานและ ITA

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ควบคุมภายในของหน่วยงาน
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 17 รายการ
ผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Flow Chart).pdf
ขนาดไฟล์ 0.86 MB
ดาวน์โหลด 1391 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบ ปค.4 และ ปค.5 ส่วนงานย่อย 2563.pdf
ขนาดไฟล์ 1.54 MB
ดาวน์โหลด 543 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (ภาคผนวก ก และ ภาคผนวก ข).pdf
ขนาดไฟล์ 13.37 MB
ดาวน์โหลด 310 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงานส่วนกลาง ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.2562).pdf
ขนาดไฟล์ 4.61 MB
ดาวน์โหลด 84 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงานส่วนกลาง ไตรมาสที่ 2 (ม.ค. - มี.ค.2563).pdf
ขนาดไฟล์ 2.32 MB
ดาวน์โหลด 71 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงานส่วนกลาง ไตรมาสที่ 3 (เม.ย. - มิ.ย.2563).pdf
ขนาดไฟล์ 1.40 MB
ดาวน์โหลด 95 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.5).pdf
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 198 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.4).pdf
ขนาดไฟล์ 0.10 MB
ดาวน์โหลด 126 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบติดตาม ปค.5 ส่วนงานย่อยรอบ 6 เดือนแรก ปี 2563.pdf
ขนาดไฟล์ 0.59 MB
ดาวน์โหลด 94 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบติดตาม ปค.5 ส่วนงานย่อยรอบ 12 เดือน ปี 2563.pdf
ขนาดไฟล์ 0.59 MB
ดาวน์โหลด 97 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
โครงสร้างหน่วยงาน และผังการทำงานสำนักโภชนาการ.pdf
ขนาดไฟล์ 1.09 MB
ดาวน์โหลด 375 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลระบบการควบคุมภายใน.pdf
ขนาดไฟล์ 8.53 MB
ดาวน์โหลด 131 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แผนการติดตาม และประเมินผลระบบบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน สำนักโภชนาการ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.35 MB
ดาวน์โหลด 110 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุมคณะทำงานติดตามและประเมินผลระบบควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง สำนักโภชนาการ ครั้งที่ 1:2563.pdf
ขนาดไฟล์ 1.53 MB
ดาวน์โหลด 106 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุมคณะทำงานติดตามและประเมินผลระบบควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง สำนักโภชนาการ ครั้งที่ 2:2563.pdf
ขนาดไฟล์ 0.19 MB
ดาวน์โหลด 63 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุมคณะทำงานติดตามและประเมินผลระบบควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง สำนักโภชนาการ ครั้งที่ 3:2563.pdf
ขนาดไฟล์ 0.20 MB
ดาวน์โหลด 76 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ-0.pdf
ขนาดไฟล์ 10.62 MB
ดาวน์โหลด 114 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ควบคุมภายในของหน่วยงาน
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 8 รายการ
รายงานผลการติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบติดตาม ปค.5) รอบ 12 เดือน 2562.pdf
ขนาดไฟล์ 0.16 MB
ดาวน์โหลด 70 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบติดตาม ปค.5 ส่วนงานย่อย.pdf
ขนาดไฟล์ 0.54 MB
ดาวน์โหลด 89 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบ ปค.4 ส่วนงานย่อย.pdf
ขนาดไฟล์ 0.63 MB
ดาวน์โหลด 132 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบ ปค.5 ส่วนงานย่อย.pdf
ขนาดไฟล์ 0.53 MB
ดาวน์โหลด 90 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลการติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบติดตาม ปค.5) รอบ 6 เดือน 2562.pdf
ขนาดไฟล์ 1.74 MB
ดาวน์โหลด 114 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลการตรวจสอบสำนักโภชนาการ ประจำปีงบประมาณ 2560.pdf
ขนาดไฟล์ 25.53 MB
ดาวน์โหลด 58 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลการตรวจสอบสำนักโภชนาการ ประจำปีงบประมาณ 2562.pdf
ขนาดไฟล์ 6.17 MB
ดาวน์โหลด 80 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน สำนักโภชนาการ.pdf
ขนาดไฟล์ 26.94 MB
ดาวน์โหลด 46 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ควบคุมภายในของหน่วยงาน
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 8 รายการ
ภาคผนวก.pdf
ขนาดไฟล์ 0.60 MB
ดาวน์โหลด 55 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน.pdf
ขนาดไฟล์ 1.98 MB
ดาวน์โหลด 62 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประเมินผลและปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปย 2).pdf
ขนาดไฟล์ 0.30 MB
ดาวน์โหลด 47 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปย 1).pdf
ขนาดไฟล์ 0.34 MB
ดาวน์โหลด 56 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน (แบบติดตาม ปย 2)รอบ 6 เดือน 2561.pdf
ขนาดไฟล์ 0.26 MB
ดาวน์โหลด 52 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน (แบบติดตาม ปย 2)รอบ 12 เดือน2561.pdf
ขนาดไฟล์ 0.27 MB
ดาวน์โหลด 44 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน กรมอนามัย (แบบ ปอ.3) รอบ 6 เดือน ปี 2561.pdf
ขนาดไฟล์ 2.91 MB
ดาวน์โหลด 57 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน กรมอนามัย (แบบ ปอ.3) รอบ 12 เดือน ปี 2561.pdf
ขนาดไฟล์ 0.28 MB
ดาวน์โหลด 62 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

โครงการประกวดหน่วยงานคุณธรรม

ITA
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
เล่มคุณธรรม.pdf
ขนาดไฟล์ 33.40 MB
ดาวน์โหลด 89 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ข้อมูลพื้นฐาน (O1 - O6)

ITA
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ และ ลิงก์เชื่อมโยง 5 รายการ เปิดดูรายการไฟล์ทั้งหมด
O4 แผนปฎิบัติการด้านโภชนาการระดับชาติระดับชาติ 5 ปี.pdf
ขนาดไฟล์ 6.42 MB
ดาวน์โหลด 165 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
O1 โครงสร้างหน่วยงาน
O2 ข้อมูลผู้บริหาร
O3 อำนาจหน้าที่
O5 ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
O6 กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์ (O7)

ITA

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล (O8 - O9)

ITA
ลิงก์เชื่อมโยง 2 รายการ
08 Q&A
O9 Social Network

แผนดำเนินงานประจำปี (O10 - O12)

ITA
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี.pdf
ขนาดไฟล์ 10.32 MB
ดาวน์โหลด 97 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

การให้บริการ (O14 - O17) เฉพาะหน่วยงานที่มีภาระกิจเกี่ยวกับการให้บริการ

ITA
ลิงก์เชื่อมโยง 1 รายการ
O17 E-Service

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ (O21 - O24)

ITA
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 3 รายการ และ ลิงก์เชื่อมโยง 1 รายการ
O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ.rar
ขนาดไฟล์ 8.36 MB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ.rar
ขนาดไฟล์ 1.72 MB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี.rar
ขนาดไฟล์ 8.36 MB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
O22 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

การจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริต (O29 - O31)

ITA
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ และ ลิงก์เชื่อมโยง 1 รายการ
O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต.pdf
ขนาดไฟล์ 0.17 MB
ดาวน์โหลด 374 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
O30 ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร (O34 - O35)

ITA
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ
O34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร.pdf
ขนาดไฟล์ 0.03 MB
ดาวน์โหลด 57 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร.pdf
ขนาดไฟล์ 0.64 MB
ดาวน์โหลด 57 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย