คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | ควบคุมภายในของหน่วยงานและ ITA

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริต (O39 - O41)

ITA
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 4 รายการ
O39-แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือนแรก.pdf
ขนาดไฟล์ 0.17 MB
ดาวน์โหลด 67 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
O39-แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือนหลัง.pdf
ขนาดไฟล์ 0.86 MB
ดาวน์โหลด 55 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
O40-รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือนแรก.pdf
ขนาดไฟล์ 0.15 MB
ดาวน์โหลด 44 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
O40-รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือนหลัง.pdf
ขนาดไฟล์ 0.15 MB
ดาวน์โหลด 43 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต (O42 - O48)

ITA
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 6 รายการ
O42 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 51 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
O44 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง.pdf
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 51 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
O45 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริต.pdf
ขนาดไฟล์ 0.17 MB
ดาวน์โหลด 59 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
O46 มาตรการป้องกันการรับสินบน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 48 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
O47 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม.pdf
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 44 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
O48 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.03 MB
ดาวน์โหลด 54 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

กิจกรรมปี 2563

ITA
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ
การตอบรับการรับรู้ออนไลน์ เรื่อง การรับรู้การดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ.pdf
ขนาดไฟล์ 14.90 MB
ดาวน์โหลด 57 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรกรมอนามัยเพื่อสร้าง วัฒนธรรม ค่านิยม และความผูกพันองค์กรในการป้องกันทุจริต ระหว่างวันที่ 24-26 มิถุนายน 2563 ณ โรงแรมโนโวเทล หัวหิน ชะอำบีช รีสอร์ท แอนด์สปา จังหวัดเพชรบุรี.pdf
ขนาดไฟล์ 0.61 MB
ดาวน์โหลด 58 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย