คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | ควบคุมภายใน

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

ปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ลิงก์เชื่อมโยง 1 รายการ
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานพัฒนาระบบราชการ.pdf

ปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ลิงก์เชื่อมโยง 14 รายการ เปิดดูรายการไฟล์ทั้งหมด
รายงานผลการตรวจสอบภายในไตรมาส 1/2566
รายงานผลการตรวจสอบภายในไตรมาส 2/2566
รายงานผลการตรวจสอบภายในไตรมาส 3/2566
รายงานผลการตรวจสอบภายในไตรมาส 4/2566
รายงานการประชุมคณะทำงานติดตามและประเมินผลระบบควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง ครั้งที่ 3/2566
แบบสอบถามการควบคุมภายใน (ภาคผนวก ก และ ข)
แบบ ปค.5 ส่วนงานย่อยปี 2566
ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยงปี 2566
แบบติดตาม ปค.4 ส่วนงานย่อยปี 2566
แบบติดตาม ปค.5 ส่วนงานย่อย รอบระยะเวลา 12 เดือน
รายงานการประชุมคณะทำงานติดตามและประเมินผลระบบควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง ครั้งที่ 2/2566
แบบติดตาม ปค.5 ส่วนงานย่อย (รอบ 6 เดือน)
รายงานการประชุมคณะทำงานติดตามและประเมินผลระบบควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง ครั้งที่ 1/2566
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานพัฒนาระบบราชการ สำนักโภชนาการ

มาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) ปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ลิงก์เชื่อมโยง 5 รายการ
SOP กระบวนการยืม – คืน อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
SOP กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
SOP กระบวนการวิเคราะห์อาหารและโภชนาการ
SOP การจัดทาและบริหารแผนปฏิบัติการสำนักโภชนาการ ประจาปีงบประมาณ
SOP กระบวนการประเมินชุมชนหมู่บ้านไอโอดีน

ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 27 รายการ และ ลิงก์เชื่อมโยง 8 รายการ
รายงานผลการตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน(สำนักโภชนาการ) ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ขนาดไฟล์ 2.93 MB
ดาวน์โหลด 111 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 0.89 MB
ดาวน์โหลด 138 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบ ปค. 5 ส่วนงานย่อย 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 0.84 MB
ดาวน์โหลด 136 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบ ปค. 4 ส่วนงานย่อย 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 1.28 MB
ดาวน์โหลด 88 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบสอบถามการควบคุมภายใน สำนักโภชนาการ 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 5.15 MB
ดาวน์โหลด 122 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบติดตาม ปค.5 ส่วนงานย่อย (รอบ 12 เดือน).pdf
ขนาดไฟล์ 1.53 MB
ดาวน์โหลด 124 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการทดสอบแผน BCP ของสำนักโภชนาการ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.25 MB
ดาวน์โหลด 61 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุมคณะทำงานติดตามและประเมินผลระบบควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง ครั้งที่ 3/2565
ขนาดไฟล์ 0.24 MB
ดาวน์โหลด 88 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลการประเมินการตรวจสอบเบื้องต้นด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Audit Checklist) ของสำนักโภชนาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ขนาดไฟล์ 0.15 MB
ดาวน์โหลด 57 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สรุปรายงานการประชุมเผยแพร่แผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องสำหรับ การบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต (Business Continuity Plan : BCP) และสื่อสารให้ความรู้ควบคุมภายใน เรื่อง การเบิกจ่ายงบประมาณ
ขนาดไฟล์ 0.26 MB
ดาวน์โหลด 123 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานพัฒนาระบบราชการ สำนักโภชนาการ
ขนาดไฟล์ 2.58 MB
ดาวน์โหลด 307 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในสำนักโภชนาการ (แก้ไขเพิ่มเติม)
ขนาดไฟล์ 1.11 MB
ดาวน์โหลด 88 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลการปรับปรุงเพื่อพัฒนาองค์กร (Corrective Action Request Report) สำนักโภชนาการ
ขนาดไฟล์ 8.36 MB
ดาวน์โหลด 217 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2564 (แก้ไขเพิ่มเติม)
ขนาดไฟล์ 1.11 MB
ดาวน์โหลด 117 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลการตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน(สำนักโภชนาการ) ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ขนาดไฟล์ 2.95 MB
ดาวน์โหลด 91 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลการตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน (สำนักโภชนาการ) ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณพ.ศ. 2564
ขนาดไฟล์ 3.43 MB
ดาวน์โหลด 86 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุมคณะทำงานติดตามและประเมินผลระบบควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง ครั้งที่ 1/2565
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 160 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุมคณะทำงานติดตามและประเมินผลระบบควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง ครั้งที่ 2/2565
ขนาดไฟล์ 0.10 MB
ดาวน์โหลด 64 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบประเมินความเพียงพอ เหมาะสมของการควบคุมภายใน
ขนาดไฟล์ 6.75 MB
ดาวน์โหลด 191 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องสำหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต (Business Continuity Plan : BCP)
ขนาดไฟล์ 0.69 MB
ดาวน์โหลด 222 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
มาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) ตัวชี้วัดที่ 2.1 ระดับความสำเร็จของการควบคุมภายในและแผนบริหารความต่อเนื่อง (BCP)
ขนาดไฟล์ 2.09 MB
ดาวน์โหลด 155 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
มาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) กระบวนการรับ - ส่งหนังสือราชการ
ขนาดไฟล์ 1.39 MB
ดาวน์โหลด 89 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
มาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) กระบวนการยืม - คืนเงินทดรองราชการ
ขนาดไฟล์ 1.61 MB
ดาวน์โหลด 77 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
มาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) กระบวนการยืม - คืนเงินราชการ
ขนาดไฟล์ 1.37 MB
ดาวน์โหลด 79 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
บทวิเคราะห์การควบคุมภายในของหน่วยงานสำนักโภชนาการ
ขนาดไฟล์ 0.12 MB
ดาวน์โหลด 127 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุม สื่อสารให้ความรู้การควบคุมภายใน สำนักโภชนาการ ครั้งที่ 1
ขนาดไฟล์ 0.25 MB
ดาวน์โหลด 87 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานสรุปผลการดำเนินงานรอบ 5 เดือนแรก.pdf
ขนาดไฟล์ 0.12 MB
ดาวน์โหลด 66 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (แก้ไขเพิ่มเติม)
แบบปค.5 ส่วนงานย่อย (แก้ไขเพิ่มเติม)
รายงานสรุปผลการดำเนินงานรอบ 5 เดือนหลัง
รายงานผลการตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน (สำนักโภชนาการ) ไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
รายงานผลการตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน (สำนักโภชนาการ) ไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
แบบติดตาม ปค.5 ส่วนงานย่อย ปี 65 รอบ 6 เดือน
บทวิเคราะห์สถานการณ์ ตัวชี้วัดที่ 2.1 ระดับความสำเร็จของการควบคุมภายในและแผนบริหารความเสี่ยง (BCP)
รายงานการทดสอบแผน BCP ของสำนักโภชนาการ

มาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ลิงก์เชื่อมโยง 7 รายการ เปิดดูรายการไฟล์ทั้งหมด
มาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) กระบวนการเบิกจ่ายงบประมาณ
มาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) กระบวนการใช้รถยนต์ราชการ
มาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) กระบวนการจัดทำสื่อ
มาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) กระบวนการพัฒนาองค์ความรู้
มาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) กระบวนการรับรองเมนูชูสุขภาพ
มาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) กระบวนการส่งเสริมโภชนาการผู้สูงอายุ ด้านการกินผักและผลไม้
มาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) กระบวนการดำเนินงานโรงอาหารปลอดภัยใส่ใจสุขภาพ (Healthy Canteen)

ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ลิงก์เชื่อมโยง 52 รายการ เปิดดูรายการไฟล์ทั้งหมด
แบบ ปค.4 ส่วนงานย่อย ปีงบประมาณ พ.ศ.2564
แบบ ปค.5 ส่วนงานย่อย ปีงบประมาณ พ.ศ.2564
แบบติดตาม ปค.5 ส่วนงานย่อย (รอบ 12 เดือน)
แบบติดตาม ปค.5 ส่วนงานย่อย (รอบ 6 เดือนแรก)
ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2564
แบบประเมินความเสี่ยงองค์ประกอบ
กระบวนการปฏิบัติงาน (SOP) การประเมินชุมชนหมู่บ้านไอโอดีน
กระบวนการปฏิบัติงาน (SOP) การจัดทำสื่อ
กระบวนการปฏิบัติงาน (SOP) การใช้รถยนต์ราชการสำนักโภชนาการ
กระบวนการปฏิบัติงาน (SOP) การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding
กระบวนการปฏิบัติงาน (SOP) การวิเคราะห์อาหารและโภชนาการ
กระบวนการปฏิบัติงาน (SOP) การรับรองเมนูชูสุขภาพ
กระบวนการปฏิบัติงาน (SOP) การยืม-คืนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ สภ.
กระบวนการปฏิบัติงาน (SOP) การพัฒนาองค์ความรู้
กระบวนการปฏิบัติงาน (SOP) การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี
โครงสร้างสำนักโภชนาการ
ภาคผนวก ก และ ข
สรุปผลการปิดตรวจของสำนักโภชนาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
การตรวจสอบภายในสำนักโภชนาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
แบบรายงานผลการตรวจสอบภายในประจำหน่วยงานส่วนกลาง
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการขับเคลื่อน
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการขับเคลื่อน (รอบ 5 เดือนหลัง)
ขั้นตอนการปฏิบัติงานกระบวนการยืมขคืนเงินทดรองราชการ
ขั้นตอนการปฏิบัติงานกระบวนการควบคุมภายใน
Flow chart แผนการบริหารแผนปฏิบัติการและงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง (ไม่เกิน 500,000 บาท)
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานพัฒนาระบบราชการ สำนักโภชนาการ
คำสั่งแต่งตั้งผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน
รายงานการวิเคราะห์การตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในของหน่วยงาน
รายงานผลการวิเคราะห์การตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำนักโภชนาการ (รอบ 5 เดือนหลัง)
มาตรการป้องกันและแนวทางเร่งรัดการส่งใช้เงินยืมราชการและเงินทดรองราชการ
ตารางผลการวิเคราะห์การตรวจสอบภายใน
ตารางผลการวิเคราะห์การตรวจสอบภายใน (รอบ 5 เดือนหลัง)
รายงานการประชุม คณะทำงานติดตามและประเมินผลระบบควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง ครั้งที่ 1/2564
รายงานการประชุม คณะทำงานติดตามและประเมินผลระบบควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง ครั้งที่ 2/2564
รายงานการประชุม คณะทำงานติดตามและประเมินผลระบบควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง ครั้งที่ 3/2564
รายงานการประชุม คณะทำงานติดตามและประเมินผลระบบควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง ครั้งที่ 4/2564
รายงานผลการตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน (สำนักโภชนาการ) ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณพ.ศ. 2563
รายงานผลการตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน (สำนักโภชนาการ) ไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณพ.ศ. 2563
รายงานผลการตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน (สำนักโภชนาการ) ไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณพ.ศ. 2563
รายงานผลการตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน (สำนักโภชนาการ) ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณพ.ศ. 2563
รายงานผลการตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน (สำนักโภชนาการ) ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณพ.ศ. 2564
รายงานผลการตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน (สำนักโภชนาการ) ไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณพ.ศ. 2564
รายงานผลการตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ผู้ตรวจสอบภายในกรมอนามัย ผู้ตรวจสอบภายนอก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.5)
ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ.2564
รายงานผลการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมอนามัย
คู่มือปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2564
แนวทางการจัดวางระบบควบคุมภายในและการประเมินผลการควบคุมภายใน สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการพ.ศ.2562
แผนการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน สำนักโภชนาการ ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2564
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 18 รายการ
ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง.pdf
ขนาดไฟล์ 1.51 MB
ดาวน์โหลด 74 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Flow Chart).pdf
ขนาดไฟล์ 0.86 MB
ดาวน์โหลด 385 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบ ปค.4 และ ปค.5 ส่วนงานย่อย 2563.pdf
ขนาดไฟล์ 1.54 MB
ดาวน์โหลด 76 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (ภาคผนวก ก และ ภาคผนวก ข).pdf
ขนาดไฟล์ 13.37 MB
ดาวน์โหลด 86 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงานส่วนกลาง ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.2562).pdf
ขนาดไฟล์ 4.61 MB
ดาวน์โหลด 42 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงานส่วนกลาง ไตรมาสที่ 2 (ม.ค. - มี.ค.2563).pdf
ขนาดไฟล์ 2.32 MB
ดาวน์โหลด 49 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงานส่วนกลาง ไตรมาสที่ 3 (เม.ย. - มิ.ย.2563).pdf
ขนาดไฟล์ 1.40 MB
ดาวน์โหลด 59 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.5).pdf
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 123 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.4).pdf
ขนาดไฟล์ 0.10 MB
ดาวน์โหลด 55 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบติดตาม ปค.5 ส่วนงานย่อยรอบ 6 เดือนแรก ปี 2563.pdf
ขนาดไฟล์ 0.59 MB
ดาวน์โหลด 64 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบติดตาม ปค.5 ส่วนงานย่อยรอบ 12 เดือน ปี 2563.pdf
ขนาดไฟล์ 0.59 MB
ดาวน์โหลด 59 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
โครงสร้างหน่วยงาน และผังการทำงานสำนักโภชนาการ.pdf
ขนาดไฟล์ 1.09 MB
ดาวน์โหลด 87 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลระบบการควบคุมภายใน.pdf
ขนาดไฟล์ 8.53 MB
ดาวน์โหลด 52 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แผนการติดตาม และประเมินผลระบบบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน สำนักโภชนาการ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.35 MB
ดาวน์โหลด 33 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุมคณะทำงานติดตามและประเมินผลระบบควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง สำนักโภชนาการ ครั้งที่ 1:2563.pdf
ขนาดไฟล์ 1.53 MB
ดาวน์โหลด 49 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุมคณะทำงานติดตามและประเมินผลระบบควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง สำนักโภชนาการ ครั้งที่ 2:2563.pdf
ขนาดไฟล์ 0.19 MB
ดาวน์โหลด 57 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุมคณะทำงานติดตามและประเมินผลระบบควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง สำนักโภชนาการ ครั้งที่ 3:2563.pdf
ขนาดไฟล์ 0.20 MB
ดาวน์โหลด 42 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ-0.pdf
ขนาดไฟล์ 10.62 MB
ดาวน์โหลด 40 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 8 รายการ
รายงานผลการติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบติดตาม ปค.5) รอบ 12 เดือน 2562.pdf
ขนาดไฟล์ 0.16 MB
ดาวน์โหลด 40 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบติดตาม ปค.5 ส่วนงานย่อย.pdf
ขนาดไฟล์ 0.54 MB
ดาวน์โหลด 47 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบ ปค.4 ส่วนงานย่อย.pdf
ขนาดไฟล์ 0.63 MB
ดาวน์โหลด 50 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบ ปค.5 ส่วนงานย่อย.pdf
ขนาดไฟล์ 0.53 MB
ดาวน์โหลด 47 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลการติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบติดตาม ปค.5) รอบ 6 เดือน 2562.pdf
ขนาดไฟล์ 1.74 MB
ดาวน์โหลด 51 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลการตรวจสอบสำนักโภชนาการ ประจำปีงบประมาณ 2560.pdf
ขนาดไฟล์ 25.53 MB
ดาวน์โหลด 69 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลการตรวจสอบสำนักโภชนาการ ประจำปีงบประมาณ 2562.pdf
ขนาดไฟล์ 6.17 MB
ดาวน์โหลด 50 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน สำนักโภชนาการ.pdf
ขนาดไฟล์ 26.94 MB
ดาวน์โหลด 67 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 8 รายการ
ภาคผนวก.pdf
ขนาดไฟล์ 0.60 MB
ดาวน์โหลด 72 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน.pdf
ขนาดไฟล์ 1.98 MB
ดาวน์โหลด 66 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประเมินผลและปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปย 2).pdf
ขนาดไฟล์ 0.30 MB
ดาวน์โหลด 38 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปย 1).pdf
ขนาดไฟล์ 0.34 MB
ดาวน์โหลด 40 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน (แบบติดตาม ปย 2)รอบ 6 เดือน 2561.pdf
ขนาดไฟล์ 0.26 MB
ดาวน์โหลด 31 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน (แบบติดตาม ปย 2)รอบ 12 เดือน2561.pdf
ขนาดไฟล์ 0.27 MB
ดาวน์โหลด 44 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน กรมอนามัย (แบบ ปอ.3) รอบ 6 เดือน ปี 2561.pdf
ขนาดไฟล์ 2.91 MB
ดาวน์โหลด 44 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน กรมอนามัย (แบบ ปอ.3) รอบ 12 เดือน ปี 2561.pdf
ขนาดไฟล์ 0.28 MB
ดาวน์โหลด 35 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย