คุณกำลังมองหาอะไร?

กา

การฝึกงานสำหรับนิสิตนักศึกษา

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล
นิสิต นักศึกษาฝึกงานประจำปีงบประมาณ 2562
08.11.2563
การตรวจหาปริมาณไอโอดีนในปัสสาวะ โดย Microplate reader
นิสิต นักศึกษาฝึกงานประจำปีงบประมาณ 2561
08.11.2563
มหาวิทยาลัยทักษิณ คณะวิทยาศาสตร์
นิสิต นักศึกษาฝึกงานประจำปีงบประมาณ 2561
08.11.2563
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คณะวิทยาศาสตร์
นิสิต นักศึกษาฝึกงานประจำปีงบประมาณ 2560
08.11.2563
นิสิต นักศึกษาฝึกงานประจำปีงบประมาณ 2560