คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | แบบรายงานการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ 2563

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

1.2 ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี ทั้งหมดตามช่วงอายุที่กำหนดมีพัฒนาการสมวัย

หลักฐานประกอบตัวชี้วัดตามคำรับรองปฏิบัติราชการ รอบ 6 เดือนแรก ปี 2563

1.4 ร้อยละของผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงได้รับการดูแลตาม Care Plan

หลักฐานประกอบตัวชี้วัดตามคำรับรองปฏิบัติราชการ รอบ 6 เดือนแรก ปี 2563

1.6 ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน และส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ปี

หลักฐานประกอบตัวชี้วัดตามคำรับรองปฏิบัติราชการ รอบ 6 เดือนแรก ปี 2563

1.9 ร้อยละของเด็กอายุ 6-14 ปี สูงดีสมส่วน

หลักฐานประกอบตัวชี้วัดตามคำรับรองปฏิบัติราชการ รอบ 6 เดือนแรก ปี 2563

1.15 ร้อยละของวัยทำงานอายุ 18-59 ปี มีดัชนีมวลกายปกติ

หลักฐานประกอบตัวชี้วัดตามคำรับรองปฏิบัติราชการ รอบ 6 เดือนแรก ปี 2563

2.1 ระดับความสำเร็จของการควบคุม การกำกับดูแล การบริหารงาน

หลักฐานประกอบตัวชี้วัดตามคำรับรองปฏิบัติราชการ รอบ 6 เดือนแรก ปี 2563

2.2 ระดับความสำเร็จของการขับเคลื่อนองค์กรสร้างสุข

หลักฐานประกอบตัวชี้วัดตามคำรับรองปฏิบัติราชการ รอบ 6 เดือนแรก ปี 2563

2.3 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ

หลักฐานประกอบตัวชี้วัดตามคำรับรองปฏิบัติราชการ รอบ 6 เดือนแรก ปี 2563

2.4 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงาน เพื่อสนับสนุนกรมอนามัยก้าวสู่องค์กรที่มี สมรรถนะสูงตามแนวทาง PMQA 2558/PMQA 4.0 (Healthy Canteen)

หลักฐานประกอบตัวชี้วัดตามคำรับรองปฏิบัติราชการ รอบ 6 เดือนแรก ปี 2563

2.5 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติการหน่วยงาน

หลักฐานประกอบตัวชี้วัดตามคำรับรองปฏิบัติราชการ รอบ 6 เดือนแรก ปี 2563