คุณกำลังมองหาอะไร?

วั

วันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม 2567 กรมอนามัย สำนักโภชนาการในฐานะฝ่ายเลขานุการได้จัดการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เพื่อสร้างความเชื่อมโยงด้านอาหารและโภชนาการ สู่คุณภาพชีวิตที่ดี ครั้งที่ 1/2567 เวลา 9.30 – 13.30 น. ณ ห้องประชุมสมบูรณ์ วัชโรทัย

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

03.05.2567
51
0
แชร์
03
พ.ค.
2567

นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย ประธานคณะกรรมการ แพทย์หญิงอัจฉรา นิธิอภิญญาสกุล อธิบดีกรมอนามัย มอบหมาย ดร.แพทย์หญิงสายพิณ โชติวิเชียร
ผู้อำนวยการสำนักโภชนาการ เป็นผู้แทนอธิบดี
กรมอนามัยในฐานะคณะกรรมการ นายแพทย์ปกรณ์ ตุงคะเสรีรักษ์ ผู้ช่วยอธิบดีกรมอนามัย และนางกุลนันท์ เสนคำ นักโภชนาการชำนาญการพิเศษ เป็นผู้แทนผู้อำนวยการสำนักโภชนาการ ผู้ช่วยเลขานุการ: ผู้แทนสำนักโภชนาการ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ และสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร  

ผู้เข้าร่วมประชุม: ผู้แทนจากหน่วยงานจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค กรมประชาสัมพันธ์ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
กองโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สถาบันอาหาร สมาคมนักกำหนดอาหารแห่งประเทศไทย สมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สภาหอการค้าประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมประเทศไทย และผู้เชี่ยวชาญที่ประธานกรรมการแต่งตั้ง
3 ท่าน ได้แก่ 1) รศ.ดร.วันทนีย์ เกรียงสินยศสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล 2) นางจงกลนี วิทยารุ่งเรืองศรี ประธานมูลนิธิสร้างเสริมวิถีบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ
และ 3. นางจุรีรัตน์ ห่อเกียรติ ที่ปรึกษากองอาหาร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา จำนวนทั้งสิ้น 50 ท่าน ทั้งแบบออนไลน์และออนไซต์

วัตถุประสงค์:  เพื่อติดตามผลการดำเนินงานภายใต้แผนปฏิบัติการด้านการจัดการอาหารของประเทศไทย ยุทธศาสตร์ 3 อาหารศึกษา รวมทั้งจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายต่อคณะกรรมการอาหารแห่งชาติ (คกอช.)

ประเด็นเพื่อทราบ

 1. การดำเนินงานภายใต้แผนปฏิบัติการด้านการจัดการด้านอาหารของประเทศไทย ปีงบประมาณ 2566
 2. การดำเนินงานของคณะอนุกรรมการภายใต้คณะคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ฯ ได้แก่ 1) การพัฒนาและส่งเสริมการใช้สัญลักษณ์โภชนาการอย่างง่าย 2) การพัฒนาการบริหารจัดการด้านอาหารและโภชนาการในสถานศึกษาและชุมชน และ 3) การติดตามด้านเป้าหมายลดคนขาดแคลนอาหาร และภาวะทุพโภชนาการ
 3. การดำเนินงาน (ร่าง) พรบ.ควบคุมการตลาดอาหารและเครื่องดื่มที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพเด็ก

มติที่ประชุม รับทราบความก้าวหน้าการดำเนินงาน

ประเด็นเพื่อพิจารณา

 1. การกำกับติดตามการจัดการอาหารกลางวันโรงเรียนที่มีคุณภาพ มีข้อเสนอ ดังนี้
  1) เสนอ สพฐ. และ อปท. สนับสนุงบประมาณในการพัฒนาศักยภาพครู ดูแลการจัดการอาหารและโภชนาการ และการใช้โปรแกรม Thai School Lunch
  2) เพิ่มความครอบคลุมในการกำกับ ติดตาม ประเมินผลการจัดอาหารกลางวันให้มีคุณภาพ โดยมีหน่วยงานรับผิดชอบหลักคือ สพป. และ อปท. ร่วมกับ สสจ./ศอ./รพช.
  3) ให้โรงเรียนต้นสังกัด ออกข้อบังคับให้โรงเรียนต้องดำเนินการจัดอาหารกลางวันที่มีคุณภาพ

มติที่ประชุม เห็นชอบในหลักการข้อพิจารณาทั้ง 3 ข้อ และมอบหมายดังนี้

 1. ฝ่ายเลขานุการประสานกับกรรมการและคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้องดำเนินงานในภาพรวม ศธ/สธ/มท ร่วมกัน
 2. คณะอนุกรรมการดำเนินงานตามที่ประชุมเสนอ โดยจัดให้มีการประชุมเพื่อให้ได้ (ข้อเสนอเชิงนโยบาย) และฝ่ายเลขาฯ เข้าร่วมประชุมด้วย และนำมาเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งต่อไป
 3. การบูรณาการทั้งนโยบาย/มาตรการ/แนวทาง/คู่มือ/หลักสูตร รวมถึงการสนับสนุนหน่วยงานต้นแบบ/หน่วยงานนำร่อง ขอความอนุเคราะห์อาจารย์สง่า ดามาพงษ์ เป็นประธาน และขอสนับสนุนงบประมาณจาก สสส.

  2. 
  การผลักดันนักโภชนาการ สังกัด อปท. และ รพช. ขับเคลื่อนงานโภชนาการในสถานศึกษาและชุมชน กรมอนามัย ร่วมกับสำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข และสมาคมนักกำหนดอาหารแห่งประเทศไทย จัดทำภาระงานสำหรับนักโภชนาการ สังกัด รพช. และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมกับกรมอนามัย จัดทำภาระงานสำหรับนักโภชนาการสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการอาหารแห่งชาติตามลำดับ

มติที่ประชุม

 1. เห็นชอบตามข้อเสนอ มอบสธ. โดยกรมอนามัย ประสานสำนักงานปลัดกระทรวง มท./ สถ.และสมาคมนักกำหนดอาหารแห่งประเทศไทย จัดทำภาระงานของนักโภชนาการตามบริบทสถานบริการในพื้นที่ และกำหนดให้นักโภชนาการในระดับท้องถิ่นสามารถทำงานชุมชนได้ ไม่ใช่แค่เฉพาะในสถานบริการ รพ. หรือ ศพด.
 2. มอบคณะทำงานพัฒนากำลังคนด้านอาหารและโภชนาการเพื่อเด็กและชุมชน หารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และรายงานผลการดำเนินงานในครั้งถัดไป

นัดหมายการประชุมฯ  กรณีที่มีการประชุม คกอช. เดือนมิถุนายน 2567 ให้มีการจัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ฯ ในไตรมาส 4 ของปี 2567

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน