คุณกำลังมองหาอะไร?

รมอนามัยเข้าร่วมประชุม WHO South-East Asia Regional Meeting on Nutrition and Climate Change

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

16.05.2567
58
0
แชร์
16
พ.ค.
2567

     กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข โดย ดร.พญ.สายพิณ โชติวิเชียร ผู้อำนวยการสำนักโภชนาการ และน.ส. กรวิภา  ปุนณศิริ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ ร่วมทีมผู้แทนประเทศไทยประชุม “WHO South-East Asia Regional Meeting on Nutrition and Climate Change” ระหว่างวันที่ 14 – 16 พฤษภาคม 2567 ณ เมืองกาฬมัณฑุ สหพันธสาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล ร่วมกับผู้แทนไทย จากกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และสำนักงานเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี  และมีผู้แทนจาก 9 ประเทศสมาชิกเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้แก่ บังกลาเทศ ภูฏาน อินเดีย อินโดนีเซีย มัลดีฟส์ เมียนมา เนปาล ศรีลังกา และติมอร์ เลสเต และมีผู้เชี่ยวชาญจากองค์กรต่างๆ เช่น FAO , SUN , GAIN, ADB  UNICEF เข้าร่วมให้ข้อเสนอแนะและร่วมกำหนดทิศทางการดำเนินงาน

     วัตถุประสงค์ในการประชุมครั้งนี้ เพื่อสร้างความเข้าใจถึงความเชื่อมโยงของประเด็นโภชนาการ ความมั่นคงทางอาหารกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ แลกเปลี่ยนการดำเนินงานระหว่างประเทศต่าง ๆ  และสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่างๆ เพื่อร่วมมือจัดการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภาวะโภชนาการ ทั้งนี้ ผู้แทนไทยได้ร่วมนำเสนอ โปสเตอร์ และ สไลด์ สถานการณ์ แผนปฏิบัติการฯ ด้านโภชนาการและการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ และกลไกคณะกรรมการอาหารชาติ รวมถึง ตัวอย่างการขับเคลื่อน Food Based Dietary Guidelines (FBDGs) ที่มีการผนวกประเด็นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ในการส่งเสริมการบริโภคผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น และการจัดการอาหารโรงเรียน  และระดมสมองจัดทำข้อเสนอต่อการขับเคลื่อนงานต่อไป

     สิ่งที่จะต้องทำต่อไป กระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จะร่วมดำเนินการผลักดันเรื่องภาวะโภชนาการ โดยผนวกประเด็นโภชนาการเข้าไปในแผนปฏิบัติการของ National Adaptation Plan (NAP) และ Health National Adaptation Plan (HNAP)  วิจัย พัฒนา จัดทำฐานข้อมูลที่เชื่อมโยง ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกับภาวะโภชนาการ ในกลุ่มเปราะบาง  (Data Mapping)  และจัดเวทีเพื่อสร้างความตระหนัก (Policy dialogue) ในประเด็นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภาวะโภชนาการให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และระดมสมองร่วมกับภาคีที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาระบบติดตาม ประเมินผล (multistakeholder collaboration platform) ต่อไป

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน