คุณกำลังมองหาอะไร?

กา

การประชุมหารือการขับเคลื่อนการส่งเสริมการดื่มนม

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

23.05.2567
15
0
แชร์
23
พ.ค.
2567

ประธาน : ดร.พญ.สายพิณ โชติวิเชียร ผู้อำนวยการสำนักโภชนาการ
ผู้เข้าร่วมประชุม : กรมปศุสัตว์ กรมประชาสัมพันธ์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการศึกษาเอกชน สำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร สำนักสื่อสารการตลาดเพื่อสังคม (สสส.) เครือข่ายนมดีทุกวัย ดื่มได้ทุกวัน สมาคมอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์อาหารนมไทย สมาคมสัตวบาลแห่งประเทศไทย องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย  ชุมนุมสหกรณ์แห่งประเทศไทย บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเท็ม จำกัด บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน)
บริษัท บีซีเจ บิ๊กซี จำกัด (มหาชน) และนักวิชาการสำนักโภชนาการทั้ง onsite และ online จำนวน 35 คน

วัตถุประสงค์

-พิจารณาแผนการขับเคลื่อนการส่งเสริมการดื่มนม และบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่ร่วมขับเคลื่อน

-สื่อสารประชาสัมพันธ์วันดื่มนมโลกโดยกรมอนามัย ร่วมกับภาคีเครือข่าย

ประเด็นสำคัญ

1.ผลการสำรวจอนามัยโพล พบว่า คนไทยส่วนใหญ่ดื่มนมเพียง 1-2 วัน ต่อสัปดาห์ (ร้อยละ 44)  ดื่มนม 2 แก้วต่อวัน (ร้อยละ 10)  และดื่มนมรสจืด (ร้อยละ 50) นอกจากนี้เด็กส่วนใหญ่ดื่มนมเพราะติดรสชาติมากกว่าคำนึงถึงคุณค่าทางโภชนาการ
2.แนวทางการสื่อสารประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่องนมในวันดื่มนมโลกปี 2567 ภายใต้แนวคิด Dairy in Daily Life ดื่มนมจืด 2 แก้วทุกวัน ทุกวัย” ผ่านช่องทางต่าง ๆ ร่วมกับกรมประชาสัมพันธ์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน Modern trade และภาคีเครือข่าย ทั้งนี้ที่ประชุมมีมติเห็นควรให้มีการสื่อสารประชาสัมพันธ์ต่อเนื่องตลอดทั้งปี และควรใช้สโลแกนเดียวในการสื่อสารกันทั้งประเทศ
3แผนการขับเคลื่อนการส่งเสริมการดื่มนม ประกอบด้วย 4 กลยุทธ์ ได้แก่ 1) การส่งเสริมให้ผู้บริโภคเข้าถึงแหล่งนมในราคาที่เหมาะสมและเป็นนมที่มีคุณภาพ (กรมปศุสัตว์ เป็นหน่วยงานหลัก) 2) การสื่อสารประชาสัมพันธ์ (กรมอนามัย เป็นหน่วยงานหลัก) 3) การส่งเสริมการขายนม (สมาคมผู้ค้าปลีกไทย และสอนท. เป็นหน่วยงานหลัก) และ 4) การวิจัยและพัฒนา (กรมปศุสัตว์ เป็นหน่วยงานหลักในต้นน้ำ การผลิตนม และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และกรมอนามัย เป็นหน่วยงานหลักในการสำรวจพฤติกรรมการดื่มนมของคนไทย)

Next Step

  • หน่วยงานหลักที่ขับเคลื่อนในแต่ละกลยุทธ์ประชุมหารือจัดทำ Action plan ของแต่ละกลยุทธ์
  • กรมอนามัยร่วมจัดนิทรรศการและร่วมเวทีเสวนาวันดื่มนมโลก ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2567 ร่วมกับกรมปศุสัตว์ ณ ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ

 

 

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน