คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | ความผูกพันธ์ในองค์กร

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

ภาพกิจกรรมองค์กรสร้างสุข

ความผูกพันต่อองค์กร (Employee Engagement)

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 13 รายการ
แผนด้านสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการสร้างความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กร.pdf
ขนาดไฟล์ 0.67 MB
ดาวน์โหลด 132 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สรุปข้อมูลแบบสำรวจความผูกพันธ์ในองค์กร รอบ 2:2563.pdf
ขนาดไฟล์ 0.71 MB
ดาวน์โหลด 106 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แผนการสร้างสรรค์และสื่อสารนวัตกรรม.pdf
ขนาดไฟล์ 2.96 MB
ดาวน์โหลด 270 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
มาตรการประหยัดพลังงาน.pdf
ขนาดไฟล์ 1.15 MB
ดาวน์โหลด 89 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แผนด้านผลตอบแทนทางการเงินและสวัสดิการ รอบ 6 เดือนแรก .pdf
ขนาดไฟล์ 0.81 MB
ดาวน์โหลด 84 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แผนด้านผลตอบแทนทางการเงินและสวัสดิการ รอบ 6 เดือนหลัง.pdf
ขนาดไฟล์ 1.51 MB
ดาวน์โหลด 195 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
มาตรการเสริมสร้างความผูกพันของหน่วยงาน.pdf
ขนาดไฟล์ 1.88 MB
ดาวน์โหลด 118 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ผลการสำรวจความผูกพันต่อองค์กร และ Happinometer สำนักโภชนาการ ปี 2562.pdf
ขนาดไฟล์ 0.61 MB
ดาวน์โหลด 71 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการสำรวจความผูกพันของบุคลากรสำนักโภชนาการต่อองค์กร ปี 2563 รอบแรก.pdf
ขนาดไฟล์ 0.24 MB
ดาวน์โหลด 78 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานความผูกพันธ์ของบุคลากรต่อองค์กร (Employee Engagement - EE).pdf
ขนาดไฟล์ 0.22 MB
ดาวน์โหลด 97 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุมคณะทำงานความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กร ครั้งที่ 1:2563.pdf
ขนาดไฟล์ 0.36 MB
ดาวน์โหลด 73 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุมคณะทำงานความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กร ครั้งที่ 2:2563.pdf
ขนาดไฟล์ 0.15 MB
ดาวน์โหลด 66 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุมคณะทำงานความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กร ครั้งที่ 3:2563.pdf
ขนาดไฟล์ 0.28 MB
ดาวน์โหลด 74 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

บุคลากรในองค์กรมีสุขภาพดี (Happy body)

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 10 รายการ
รายงานผลการเข้าร่วมกิจกรรม %22ก้าวท้าใจ SEASON 2%22 ของบุคลากรสำนักโภชนาการ เดือน กรกฎาคม 2563.pdf
ขนาดไฟล์ 0.26 MB
ดาวน์โหลด 67 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
หนังสือประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือบุคลากรสำนักโภชนาการดำเนินการตามตัวชี้วัด 2.2.1 Happy Body.jpg
ขนาดไฟล์ 0.47 MB
ดาวน์โหลด 96 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สถานการณ์การตรวจสุขภาพประจำปีและวิเคราะห์ CV risk score ของบุคลากรสำนักโภชนาการ เดือนกันยายน 2563.pdf
ขนาดไฟล์ 2.08 MB
ดาวน์โหลด 161 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สถานการณ์การตรวจสุขภาพประจำปีและวิเคราะห์ CV risk score ของบุคลากรสำนักโภชนาการ เดือนมิถุนายน 2563.pdf
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 97 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สถานการณ์การตรวจสุขภาพประจำปีและวิเคราะห์ CV risk score ของบุคลากรสำนักโภชนาการ เดือนพฤษภาคม 2563.pdf
ขนาดไฟล์ 0.10 MB
ดาวน์โหลด 62 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ภาวะโภชนาการของบุคลากรสำนักโภชนาการ โดนการประเมินค่าดัชนีมวลกาย.pdf
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 121 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
มาตรการขับเคลื่อน Happy body ระดับหน่วยงานของสำนักโภชนาการ.pdf
ขนาดไฟล์ 1.81 MB
ดาวน์โหลด 70 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ผลการตรวจสุขภาพเบื้องต้น (ค่าดัชนีมวลกาย - BMI).pdf
ขนาดไฟล์ 0.10 MB
ดาวน์โหลด 98 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
หนังสือขอความอนุเคราะห์เร่งรัดบุคลากรในกลุ่มงานเข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปี 2563.jpg
ขนาดไฟล์ 0.39 MB
ดาวน์โหลด 94 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลการเข้าร่วมกิจกรรม ก้าวท้าใจ SEASON 2 ของบุคลากรสำนักโภชนาการ เดือน สิงหาคม 2563.pdf
ขนาดไฟล์ 0.24 MB
ดาวน์โหลด 60 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย