คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | การนำเสนอผลงานในเวทีวิชาการต่างๆ

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

ประชุมวิชาการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 15 พ.ศ.2565 เมื่อวันที่ 12-14 มิถุนายน 2565

ลิงก์เชื่อมโยง 7 รายการ เปิดดูรายการไฟล์ทั้งหมด
1. การประเมินแผนปฏิบัติการด้านโภชนาการระดับชาติ 5 ปี พ.ศ. 2562 – 2566
2. การศึกษาสถานการณ์ภาวะการเจริญเติบโตของเด็กแรกเกิด – 6 เดือน กรณีศึกษา : จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดเลย และจังหวัดสตูล
3. การประเมินความรู้ ทัศนคติและพฤติกรรมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5- 6 ต่อการบริโภคผัก
4. กัญชา อาหารทางเลือกเพื่อความปลอดภัยและมีคุณค่าทางโภชนาการ
5. การพัฒนาดิจิตอลแพลทฟอร์มเพื่อควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน “แพลทฟอร์มไอโอดีน”
6. ผลการพัฒนาโปรแกรมโภชนาการอัจฉริยะ Food4Health
7. การเสวนาเรื่อง

ประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติ ครั้งที่ 15 (TCN) เมื่อวันที่ 2-3 มีนาคม 2565

ลิงก์เชื่อมโยง 3 รายการ
1. โปรแกรมรับรองเมนูชูสุขภาพออนไลน์ (Online healthy food certification program)
2. กัญชาอาหารทางเลือกเพื่อความปลอดภัยและมีคุณค่าทางโภชนาการ (Cannabis Sativa L. subs indica alternative of safety and nutritive value food
3. การศึกษาปริมาณไอโอดีนในอาหารที่ประชาชนบริโภค (Iodine contents in selected foods)