คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | แบบรายงานการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ 2560

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

ตัวชี้วัดที่ 10 ร้อยละของตำบลต้นแบบบูรณาการด้านส่งเสริมสุขภาพ

หลักฐานตัวชี้วัด 5 เดือนแรก
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 3 รายการ
3. หนังสืออบรมทางเดินยุทธศาสตร์.pdf
ขนาดไฟล์ 5.58 MB
ดาวน์โหลด 11 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2. One page สรุปประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำหลักสูตรวิทยากรอบรมครู ก เรื่อง แผนทีทางเดินยุทธศาสตร์และเทคนิคการจัดการค่ากลาง.pdf
ขนาดไฟล์ 0.15 MB
ดาวน์โหลด 17 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1. หนังสือเชิญ และกำหนดการประชุม.pdf
ขนาดไฟล์ 3.52 MB
ดาวน์โหลด 24 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ตัวชี้วัดที่ 16 ระดับความสำเร็จของหน่วยงาน มีงานวิจัยหรือผลงาน วิชาการ หรือผลิตภัณฑ์ หรือนวัตกรรม ที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์ อย่างน้อย 1 เรื่อง

หลักฐานตัวชี้วัด 5 เดือนแรก
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 10 รายการ
1.DOC Lab ปี 60.pdf
ขนาดไฟล์ 0.03 MB
ดาวน์โหลด 26 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2.หนังสือเชิญเป็นวิทยากรเผยแพร่.pdf
ขนาดไฟล์ 0.53 MB
ดาวน์โหลด 19 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.รายงานการประชุม16.rar
ขนาดไฟล์ 6.59 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
4.รายงานความก้าวหน้าโครงการการเปรียบเทียบปริมาณโฟเลทในอาหารที่ผ่านการหุงต้ม1.pdf
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 29 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
5.รายงานความก้าวหน้าไตรมาส1-2560.pdf
ขนาดไฟล์ 0.03 MB
ดาวน์โหลด 20 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
6. Special report.pdf
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 20 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1. DOC Lab โครงการปริมาณกรดไขมันทรานส์ในอาหารและผลิตภัณฑ์.pdf
ขนาดไฟล์ 0.03 MB
ดาวน์โหลด 25 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2. ปริมาณกรดไขมันทรานส์ในน้ำมันและผลิตภัณฑ์.pdf
ขนาดไฟล์ 0.10 MB
ดาวน์โหลด 106 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3. รายงานความก้าวหน้าวิจัยไขมันทรานส์.pdf
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 17 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
4. รายงานผลการดำเนินงานเชิงคุณภาพ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 17 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ตัวชี้วัดที่ 18 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานเพื่อสนับสนุนกรมอนามัยสู่องค์กร HPO ตามแนวทาง PMQA

หลักฐานตัวชี้วัด 5 เดือนแรก
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 10 รายการ
10. สรุปแบบประเมินความพึงพอใจประชุมการส่งเสริมเด็กไทยฯ วันที่ 12-13 มกราคม 2560.xlsx
ขนาดไฟล์ 0.29 MB
ดาวน์โหลด 15 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
9. สรุปแบบประเมินความพึงพอใจ ประชุมการส่งเสริมเด็กไทยฯ วันที่ 11 มกราคม 2560.xlsx
ขนาดไฟล์ 0.29 MB
ดาวน์โหลด 14 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
8. สรุปแบบประเมินความพึงพอใจ กุ๊กน้อยละเลงครัว.xlsx
ขนาดไฟล์ 0.28 MB
ดาวน์โหลด 27 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
7. แผนปฏิบัติการ.pdf
ขนาดไฟล์ 1.69 MB
ดาวน์โหลด 25 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
6. คลังความรู้ Think Tank.docx
ขนาดไฟล์ 2.05 MB
ดาวน์โหลด 15 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
5. เกณฑ์คัดเลือก cluster วัยเรียน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 36 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
4. product champion Cluster วัยเรียน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.71 MB
ดาวน์โหลด 15 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3. สถานการณ์ภาวะโภชนาการเด็กวัยเรียนปี2560.xls
ขนาดไฟล์ 0.10 MB
ดาวน์โหลด 23 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2. กระบวนงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประกาศเกียรติคุณและมอบรางวัล.pdf
ขนาดไฟล์ 0.57 MB
ดาวน์โหลด 18 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1. lean cluster วัยเรียน กระบวนการ จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประกวด มอบประกาศ.pdf
ขนาดไฟล์ 1.43 MB
ดาวน์โหลด 92 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ตัวชี้วัดที่ 19 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาผลงานที่มีความโดดเด่นระดับนานาชาติ/ระดับชาติ และระดับพื้นที่

หลักฐานตัวชี้วัด 5 เดือนแรก
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 3 รายการ
1.สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนแห่งชาติครั้งที่ 1ทับ2559.pdf
ขนาดไฟล์ 0.16 MB
ดาวน์โหลด 50 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
4.ระบบบริหารจัดการเกลือไอโอดีน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.13 MB
ดาวน์โหลด 27 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
5.SpecialReportตัวชี้วัดที่19.pdf
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 38 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย