คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | แบบรายงานการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ 2560

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

ตัวชี้วัดที่ 16 : ระดับความสำเร็จของหน่วยงานมีงานวิจัย หรือผลงานวิชาการ หรือผลิตภัณฑ์ หรือนวัตกรรมที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์ อย่างน้อย 1 เรื่อง

หลักฐานตัวชี้วัด 5 เดือนหลัง
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ
วิจัย_ปริมาณกรดไขมันทรานส์.rar
ขนาดไฟล์ 2.19 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
วิจัย_เปรียบเทียบปริมาณโฟเลท.rar
ขนาดไฟล์ 1.78 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ตัวชี้วัดที่ 17 : ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานการเฝ้าระวังในระบบส่งเสริมสุขภาพและ อนามัยสิ่งแวดล้อม สำหรับสำนัก/ กองวิชาการ

หลักฐานตัวชี้วัด 5 เดือนหลัง
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 6 รายการ
6. สรุปประเด็นข้อเสนอแนะในการจัดทำระบบเฝ้าระวัง.pdf
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 16 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
5.1 สรุปผลการตรวจราชการ เด็ก0-5 ปีสูงดีสมส่วน ปี 60.pdf
ขนาดไฟล์ 0.49 MB
ดาวน์โหลด 26 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
4. การวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือของข้อมูลโดยเปรียบเทียบกับแหล่งข้อมูลอื่น.pdf
ขนาดไฟล์ 3.13 MB
ดาวน์โหลด 163 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3. ข้อมูลพื้นฐาน Baseline.pdf
ขนาดไฟล์ 0.90 MB
ดาวน์โหลด 22 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2.2 แผนการจัดทำระบบเฝ้าระวังสารสนเทศด้านโภชนาการ สำนักโภชนาการ ปีงบประมาณ 2560 .pdf
ขนาดไฟล์ 0.21 MB
ดาวน์โหลด 33 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2.1 Template ตัวชี้วัดการเฝ้าระวัง KISS สำนักโภชนาการ .pdf
ขนาดไฟล์ 0.52 MB
ดาวน์โหลด 31 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ตัวชี้วัดที่ 18 : ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานเพื่อสนับสนุนกรมอนามัยสู่การเป็นองค์กรสมรรถสูง (High Performance Organization : HPO) ตามแนวทาง PMQA

หลักฐานตัวชี้วัด 5 เดือนหลัง
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 8 รายการ
เอกสารหมายเลข 7 A2IM เด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.59 MB
ดาวน์โหลด 1555 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เอกสารหมายเลข 6.pdf
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 20 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เอกสารหมายเลข 5 (info graphic).pdf
ขนาดไฟล์ 0.51 MB
ดาวน์โหลด 22 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เอกสารหมายเลข 4 ตัวชี้วัดเฝ้าระวังโภชนาการสตรีและเด็ก0-5 ปี นำเสนอ18กค60.pdf
ขนาดไฟล์ 1.88 MB
ดาวน์โหลด 86 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เอกสารหมายเลข 3 สรุปการติดตามงาน.rar
ขนาดไฟล์ 1.12 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เอกสารหมายเลข 2 สรุปการประชุมเรื่อง พัฒนารูปแบบบริการด้านโภชนาการในANC และ WCC รายงาน กพร..pdf
ขนาดไฟล์ 2.06 MB
ดาวน์โหลด 40 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เอกสารหมายเลข 1 สอบถามความคิดเห็นการประเมินตำบลเด็ก0-5ปีสูงดีสมส่วน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.20 MB
ดาวน์โหลด 26 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
Special Report เด็ก0-5ปี สูงดีสมส่วน 31กค60.pdf
ขนาดไฟล์ 0.33 MB
ดาวน์โหลด 169 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ตัวชี้วัดที่ 19 : ระดับความสำเร็จของการพัฒนาผลงานที่มีความโดดเด่น ระดับนานาชาติ/ระดับชาติ และระดับพื้นที่

หลักฐานตัวชี้วัด 5 เดือนหลัง
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 9 รายการ
9.สื่อ2.jpg
ขนาดไฟล์ 0.57 MB
ดาวน์โหลด 8 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
8.สื่อ.jpg
ขนาดไฟล์ 1.79 MB
ดาวน์โหลด 18 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
7.โฟเลท.pdf
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 34 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
6.ธาตุเหล็ก.pdf
ขนาดไฟล์ 0.44 MB
ดาวน์โหลด 1220 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
5.คู่มือแนวทางโลหิตจาง.pdf
ขนาดไฟล์ 2.09 MB
ดาวน์โหลด 35 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
4.สาวไทยแก้มแดง เว็บไซต์.pdf
ขนาดไฟล์ 0.75 MB
ดาวน์โหลด 26 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.ภาพข่าวที่เผยแพร่.pdf
ขนาดไฟล์ 1.04 MB
ดาวน์โหลด 14 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2.แถลงข่าวสาวไทยแก้มแดง.pdf
ขนาดไฟล์ 0.37 MB
ดาวน์โหลด 465 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1.Special Report.pdf
ขนาดไฟล์ 0.11 MB
ดาวน์โหลด 27 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ตัวชี้วัดที่ 13 ร้อยละของการรับรู้เรื่องการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของบุคลากรในหน่วยงาน สังกัดกรมอนามัย

หลักฐานตัวชี้วัด 5 เดือนแรก
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 5 รายการ
5. รายชื่อการตอบแบบสำรวจในระบบออนไลน์ เรื่องการรับรู้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของบุคลากรในหน่วยงานสังกัดกรมอนามัย.pdf
ขนาดไฟล์ 16.96 MB
ดาวน์โหลด 20 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
4. กิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุขจิตของสำนักโภชนาการ และแบบลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม.pdf
ขนาดไฟล์ 22.69 MB
ดาวน์โหลด 14 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3. แผนการดำเนินงาน.pdf
ขนาดไฟล์ 1.28 MB
ดาวน์โหลด 33 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2. แบบกรอกรายชื่อผู้ประสานงานของสำนักโภชนาการ.pdf
ขนาดไฟล์ 9.13 MB
ดาวน์โหลด 58 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1. คำสั่งสำนักโภชนาการ แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนหน่วยงานคุณธรรมและชมรมจริยธรรม.pdf
ขนาดไฟล์ 1.47 MB
ดาวน์โหลด 19 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ตัวชี้วัดที่ 14 ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย (เฉพาะหลักฐานเชิงประจักษ์)(EBIT)

หลักฐานตัวชี้วัด 5 เดือนแรก
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 16 รายการ
16. เอกสารเพิ่มเติม.pdf
ขนาดไฟล์ 1.00 MB
ดาวน์โหลด 34 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
15. แบบสำรวจ.docx
ขนาดไฟล์ 0.11 MB
ดาวน์โหลด 15 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
14. เอกสารอ้างอิง EB1-10.pdf
ขนาดไฟล์ 2.66 MB
ดาวน์โหลด 40 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
13. แผนภูมิโครงสร้าง สภ..pdf
ขนาดไฟล์ 0.23 MB
ดาวน์โหลด 26 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
12. โครงสร้างการบริหารงาน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.12 MB
ดาวน์โหลด 30 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
11. แนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน.pdf
ขนาดไฟล์ 3.29 MB
ดาวน์โหลด 31 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
10. สรุปผลการวิเคราะห์จัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560 สำนักโภชนาการ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.90 MB
ดาวน์โหลด 25 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
9. วิเคราะห์ ปรับปรุงการจัดซื้อจ้างพัสดุ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.32 MB
ดาวน์โหลด 19 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
8. ประกาศกรมอนามัยผู้ชนะการเสนอราคา.pdf
ขนาดไฟล์ 1.40 MB
ดาวน์โหลด 26 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
7. รายงานผลการสอบราคา.rar
ขนาดไฟล์ 2.69 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
6. ประกาศเปิดซอง ผู้มีสิทธิ์รับคัดเลือก.pdf
ขนาดไฟล์ 1.85 MB
ดาวน์โหลด 27 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
5. ประกาศสำนักโภชนาการเรื่องการสอบราคา.pdf
ขนาดไฟล์ 1.85 MB
ดาวน์โหลด 24 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
4. ข้อมูลผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ITA.rar
ขนาดไฟล์ 9.05 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3. ขั้นตอนการดำเนินงานการซื้อ-จ้างโดยวิธีสอบราคา.rar
ขนาดไฟล์ 3.45 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2. คำสั่งสำนักโภชนาการการมอบหน้าที่ปฏิบัติงาน.pdf
ขนาดไฟล์ 1.13 MB
ดาวน์โหลด 36 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1. คำสั่งสำนักโภชนาการแต่งตั้งคณะกรรมการตัวชี้วัดที่ 14.pdf
ขนาดไฟล์ 1.48 MB
ดาวน์โหลด 17 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ตัวชี้วัดที่ 17 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานเฝ้าระวังด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม

หลักฐานตัวชี้วัด 5 เดือนแรก
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 10 รายการ
6.2 ประเด็นปัญหาการจัดทำระบบเฝ้าระวังโภชนาการกับ HDC.pdf
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 37 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
6.1 การถ่ายทอดองค์ความรู้ระบบ HDC+KISS.pdf
ขนาดไฟล์ 3.82 MB
ดาวน์โหลด 68 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
5.2 รายงานผลและแสดงถึงปฏิบัติการส่งเสริมสุขภาพฯ.pdf
ขนาดไฟล์ 2.19 MB
ดาวน์โหลด 130 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
5.1 รายงานผลและแสดงถึงปฏิบัติการส่งเสริมสุขภาพฯ.pdf
ขนาดไฟล์ 2.14 MB
ดาวน์โหลด 399 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
4.2 การตรวจสอบความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของการประมวลผลข้อมูล.pdf
ขนาดไฟล์ 0.18 MB
ดาวน์โหลด 31 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
4.1 การวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือของข้อมูลโดยเปรียบเทียบกับแหล่งข้อมูลอื่น.pdf
ขนาดไฟล์ 1.92 MB
ดาวน์โหลด 33 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3. ข้อมูลพื้นฐาน Baseline.pdf
ขนาดไฟล์ 0.47 MB
ดาวน์โหลด 24 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2.2 แผนการจัดทำระบบเฝ้าระวังสารสนเทศด้านโภชนาการ สำนักโภชนาการ ปีงบประมาณ 2560.pdf
ขนาดไฟล์ 0.21 MB
ดาวน์โหลด 24 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2.1 Template ตัวชี้วัดการเฝ้าระวัง KISS สำนักโภชนาการ รวบรวม 21-2-60.pdf
ขนาดไฟล์ 0.52 MB
ดาวน์โหลด 17 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1. คำสั่งมอบหมายผู้รับผิดชอบงานการเฝ้าระวังฯ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.86 MB
ดาวน์โหลด 33 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ตัวชี้วัดที่ 4 ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน

หลักฐานตัวชี้วัด 5 เดือนแรก
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 3 รายการ และ ลิงก์เชื่อมโยง 4 รายการ เปิดดูรายการไฟล์ทั้งหมด
5. สรุปการประชุมเรื่อง พัฒนารูปแบบบริการด้านโภชนาการในANC และ WCC รายงาน กพร..pdf
ขนาดไฟล์ 2.13 MB
ดาวน์โหลด 38 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
7. สรุปประชุมชี้แจงการดำเนินงานให้กับศูนย์อนามัย.pdf
ขนาดไฟล์ 0.39 MB
ดาวน์โหลด 20 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
6. เอกสารตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข-เด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน.pdf
ขนาดไฟล์ 7.66 MB
ดาวน์โหลด 88 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1.ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "พัฒนารูปแบบบริการด้านโภชนาการในคลินิกฝากครรภ์และคลินิกสุขภาพเด็กดี และการใช้โปรแกรมเฝ้าระวังการเจริญเติบโตของเด็กอายุ 0-18 ปี” ครั้งที่ 1 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2. ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "พัฒนารูปแบบบริการด้านโภชนาการในคลินิกฝากครรภ์และคลินิกสุขภาพเด็กดี และการใช้โปรแกรมเฝ้าระวังการเจริญเติบโตของเด็กอายุ 0-18 ปี” ครั้งที่ 2 ภาคใต้
3. ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "พัฒนารูปแบบบริการด้านโภชนาการในคลินิกฝากครรภ์และคลินิกสุขภาพเด็กดี และการใช้โปรแกรมเฝ้าระวังการเจริญเติบโตของเด็กอายุ 0-18 ปี” ครั้งที่ 3 ภาคกลาง
4. ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "พัฒนารูปแบบบริการด้านโภชนาการในคลินิกฝากครรภ์และคลินิกสุขภาพเด็กดี และการใช้โปรแกรมเฝ้าระวังการเจริญเติบโตของเด็กอายุ 0-18 ปี” ครั้งที่ 4 ภาคเหนือ

ตัวชี้วัดที่ 5 ร้อยละของตำบลที่มีระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว(Long Term Care) ในชุมชน ผ่านเกณฑ์

หลักฐานตัวชี้วัด 5 เดือนแรก
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 7 รายการ
5. กิจกรรมส่งเสริมโภชนาการผู้สูงอายุ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.33 MB
ดาวน์โหลด 29 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
4.รายละเอียด ด้านโภชนาการ ในคู่มือ ไม่ล้ม ไม่ลืม ไม่ซึมเศร้า กินข้าวอร่อย/ สำหรับประชาชน
ขนาดไฟล์ 0.56 MB
ดาวน์โหลด 57 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
4. รายละเอียด ด้านโภชนาการ ในคู่มือ ไม่ล้ม ไม่ลืม ไม่ซึมเศร้า กินข้าวอร่อย/ สำหรับเจ้าหน้าที่
ขนาดไฟล์ 0.69 MB
ดาวน์โหลด 24 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
4.รายละเอียด ด้านโภชนาการ ในคู่มือ ไม่ล้ม ไม่ลืม ไม่ซึมเศร้า กินข้าวอร่อย/ หนังสือเชิญและกำหนดการประชุม
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 30 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3. การปรับสมุดบันทึกสุขภาพผู้สูงอายุ ปี 2560.pdf
ขนาดไฟล์ 0.59 MB
ดาวน์โหลด 709 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2. ประชุมจัดทำแนวทางการส่งเสริมโภชนาการเพื่อป้องกันภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงอายุ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.27 MB
ดาวน์โหลด 30 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1. ประชุมเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และแนวทางการดำเนินงานด้านโภชนาการในผู้สูงอายุ.pdf
ขนาดไฟล์ 1.77 MB
ดาวน์โหลด 72 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ตัวชี้วัดที่ 8 ร้อยละของประชาชนวัยทำงาน อายุ 30-44 ปี มีค่าดัชนีมวลกายปกติ

หลักฐานตัวชี้วัด 5 เดือนแรก
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 3 รายการ
3. ผลการปะเมินระดับความพึงพอใจในการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีองค์ความรู้เรื่อง พฤติกรรมที่พึงประสงค์ 4 ด้าน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.17 MB
ดาวน์โหลด 31 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2. One page สรุปการประชุมเชิงปฏิบัติการ Health leader.pdf
ขนาดไฟล์ 0.60 MB
ดาวน์โหลด 23 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1. รูปเล่ม Health leader.pdf
ขนาดไฟล์ 3.89 MB
ดาวน์โหลด 127 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ตัวชี้วัดที่ 11 ร้อยละของกลุ่มเครือข่ายบริการปฐมภูมิ (Primary Care Cluster : PCC) ที่จัดบริการส่งเสริมสุขภาพอนามัยสตรีและเด็กปฐมวัยด้านสุขภาพช่องปากและโภชนาการ

หลักฐานตัวชี้วัด 5 เดือนแรก
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ
2. สรุปประชุมชี้แจงการดำเนินงานให้กับศูนย์อนามัย.pdf
ขนาดไฟล์ 0.39 MB
ดาวน์โหลด 16 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1. เอกสารตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข - Primary Care Cluster.pdf
ขนาดไฟล์ 7.66 MB
ดาวน์โหลด 48 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ตัวชี้วัดที่ 12 ระดับความสำเร็จของการถ่ายทอดตัวชี้วัดระดับหน่วยงานสู่ระดับบุคคล

หลักฐานตัวชี้วัด 5 เดือนแรก
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 8 รายการ
8. หลักฐานแสดงครบถ้วนตามเวลาที่กำหนด.pdf
ขนาดไฟล์ 0.70 MB
ดาวน์โหลด 22 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
7.รายงานการประชุมกำกับติดตามและAgenda.rar
ขนาดไฟล์ 0.94 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
6. OnePage ขึ้นเว็บไซต์ ประชุมถ่ายทอดPA.jpg
ขนาดไฟล์ 3.34 MB
ดาวน์โหลด 17 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
5. เอกสารหมายเลข3.pdf
ขนาดไฟล์ 1.85 MB
ดาวน์โหลด 57 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
4. คำรับรองปฏิบัติราชการปี 2560.rar
ขนาดไฟล์ 1.37 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3. รายงานการประชุม.pdf
ขนาดไฟล์ 0.25 MB
ดาวน์โหลด 27 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2. เอกสารหมายเลข2.pdf
ขนาดไฟล์ 0.48 MB
ดาวน์โหลด 25 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1. เอกสารหมายเลข1.pdf
ขนาดไฟล์ 0.12 MB
ดาวน์โหลด 44 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย