คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | แบบรายงานการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ 2560

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

แบบรายงานการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ปี 2560 5 เดือนแรก

หลักฐานตัวชี้วัด 5 เดือนหลัง
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
SAR_report2560สำนักโภช.xlsx
ขนาดไฟล์ 1.41 MB
ดาวน์โหลด 153 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แบบรายงานการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ปี 2560 5 เดือนหลัง

หลักฐานตัวชี้วัด 5 เดือนหลัง
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
==SAR_report 5 เดือนหลัง 2560 สภ.xlsx
ขนาดไฟล์ 1.65 MB
ดาวน์โหลด 71 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ตัวชี้วัดที่ 4 : ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน

หลักฐานตัวชี้วัด 5 เดือนหลัง
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 7 รายการ
10. คู่มือการดำเนินงาน.rar
ขนาดไฟล์ 14.08 MB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
9. หนังสือขอลงพื้นที่ในการติดตามการดำเนินงาน.rar
ขนาดไฟล์ 1.38 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
8. ภาพกิจกรรมการติดตามงาน.pdf
ขนาดไฟล์ 1.07 MB
ดาวน์โหลด 64 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
7. สรุปประชุมชี้แจง 26-27 ตค.59 .pdf
ขนาดไฟล์ 0.39 MB
ดาวน์โหลด 58 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
6. เอกสารตัวชี้วัดกระทรวง0-5ปีสูงดีสมส่วน.pdf
ขนาดไฟล์ 7.66 MB
ดาวน์โหลด 177 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
5. สรุปประชุมพัฒนารูปแบบบริการด้านโภชนาการในANC.pdf
ขนาดไฟล์ 2.05 MB
ดาวน์โหลด 196 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1-4 เผยแพร่รายงานการประชุมผ่านเว็บไซต์สำนักโภชนาการ.pdf
ขนาดไฟล์ 1.12 MB
ดาวน์โหลด 82 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ตัวชี้วัดที่ 5 : ร้อยละของตำบลที่มีระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care) ในชุมชนผ่านเกณฑ์

หลักฐานตัวชี้วัด 5 เดือนหลัง
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 5 รายการ
5.สื่อความรู้ด้านโภชนาการสำหรับผู้สูงอายุ.rar
ขนาดไฟล์ 2.76 MB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
4.สร้างความตระหนักรู้และความเข้าใจด้านโภชนาการฉะเชิงเทรา.pdf
ขนาดไฟล์ 0.41 MB
ดาวน์โหลด 59 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านโภชนาการสำหรับผู้สูงอายุ.rar
ขนาดไฟล์ 0.49 MB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2.จัดนิทรรศการกิจกรรมให้ความรู้ด้านโภชนาการ.rar
ขนาดไฟล์ 0.37 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1.ร่างคู่มือแนวทางการป้องกันภาวะสมองเสื่อม.rar
ขนาดไฟล์ 1.19 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ตัวชี้วัดที่ 6 : ร้อยละของเด็กนักเรียนอายุ 6-14 ปี สูงดีสมส่วน

หลักฐานตัวชี้วัด 5 เดือนหลัง
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 3 รายการ
5. แผ่นพับดื่มนมจืดยืดความสูง.rar
ขนาดไฟล์ 9.02 MB
ดาวน์โหลด 4 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
4. world milk day_complete.jpg
ขนาดไฟล์ 2.21 MB
ดาวน์โหลด 79 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1-3 เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์สำนักโภชนาการ.pdf
ขนาดไฟล์ 1.36 MB
ดาวน์โหลด 70 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ตัวชี้วัดที่ 8 : ร้อยละของประชาชนวัยทำงานอายุ 30-44 ปี มีค่าดัชนีมวลกายปกติ

หลักฐานตัวชี้วัด 5 เดือนหลัง
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ
2.ระบบส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน.jpg
ขนาดไฟล์ 0.46 MB
ดาวน์โหลด 55 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1.สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 50 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ตัวชี้วัดที่ 10 : ร้อยละของตำบลต้นแบบบูรณาการด้านส่งเสริมสุขภาพ 5 กลุ่มวัย และอนามัยสิ่งแวดล้อมผ่านเกณฑ์

หลักฐานตัวชี้วัด 5 เดือนหลัง
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 3 รายการ
3. Topicการประเมินผล.pdf
ขนาดไฟล์ 6.15 MB
ดาวน์โหลด 101 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2. รายงานการประชุม.pdf
ขนาดไฟล์ 3.21 MB
ดาวน์โหลด 80 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1. คำสั่งแต่งตั้ง.pdf
ขนาดไฟล์ 1.80 MB
ดาวน์โหลด 74 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ตัวชี้วัดที่ 11 : ร้อยละของกลุ่มเครือข่ายบริการปฐมภูมิ (Primary Care Cluster: PCC) ที่จัดบริการส่งเสริมสุขภาพอนามัย สตรีและเด็กปฐมวัยด้านสุขภาพช่องปากและโภชนาการ

หลักฐานตัวชี้วัด 5 เดือนหลัง
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ
2.หนังสือราชการเรื่องการติดตามการดำเนินงานในพื้นที่.rar
ขนาดไฟล์ 0.69 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1.เอกสารตัวชี้วัดกระทรวง.pdf
ขนาดไฟล์ 7.66 MB
ดาวน์โหลด 105 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ตัวชี้วัดที่ 12 : ระดับความสำเร็จของการถ่ายทอดตัวชี้วัดระดับหน่วยงานสู่ระดับบุคคล

หลักฐานตัวชี้วัด 5 เดือนหลัง
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 10 รายการ
10.ส่งหลักฐานกองการเจ้าหน้าที่.pdf
ขนาดไฟล์ 0.39 MB
ดาวน์โหลด 72 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
9.รายงานการประชุมกำกับติดตาม.pdf
ขนาดไฟล์ 1.23 MB
ดาวน์โหลด 97 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
8.รายงานการประชุม.pdf
ขนาดไฟล์ 22.23 MB
ดาวน์โหลด 223 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
7. เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์สำนักโภชนาการ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.59 MB
ดาวน์โหลด 68 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
6.เอกสารหมายเลข 5.pdf
ขนาดไฟล์ 1.80 MB
ดาวน์โหลด 58 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
5.เอกสารหมายเลข 2-4.rar
ขนาดไฟล์ 21.52 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
4.เอกสารหมายเลข 2.pdf
ขนาดไฟล์ 15.34 MB
ดาวน์โหลด 79 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.เอกสารหมายเลข 1.pdf
ขนาดไฟล์ 3.40 MB
ดาวน์โหลด 65 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2.กรอบการดำเนินงาน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.37 MB
ดาวน์โหลด 64 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1.คณะกรรมการบริหารสภ.วิเคราะห์.pdf
ขนาดไฟล์ 2.73 MB
ดาวน์โหลด 52 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ตัวชี้วัดที่ 13 : ร้อยละของการรับรู้เรื่องการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของบุคลากรในหน่วยงานสังกัดกรมอนามัย

หลักฐานตัวชี้วัด 5 เดือนหลัง
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 5 รายการ
5. แบบรายงาน กค. 60.pdf
ขนาดไฟล์ 0.14 MB
ดาวน์โหลด 54 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
4. จำนวนตอบแบบสำรวจสภ.(Post-test).jpg
ขนาดไฟล์ 0.23 MB
ดาวน์โหลด 134 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3. กิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุขจิตของสำนักโภชนาการ.pdf
ขนาดไฟล์ 6.30 MB
ดาวน์โหลด 80 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2. รายชื่อผู้ประสานตัวชี้วัด13-14.pdf
ขนาดไฟล์ 9.24 MB
ดาวน์โหลด 58 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1. คำสั่งสำนักโภชนาการ แต่งตั้งคณะกรรมการ.jpg
ขนาดไฟล์ 1.48 MB
ดาวน์โหลด 90 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ตัวชี้วัดที่ 14 : ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย (Integrity and Transparency Assessment : ITA) เฉพาะหลักฐานเชิงประจักษ์ (EBIT)

หลักฐานตัวชี้วัด 5 เดือนหลัง
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 11 รายการ
s_14_1.rar
ขนาดไฟล์ 2.59 MB
ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
s_14_2.rar
ขนาดไฟล์ 19.26 MB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
s_14_3.rar
ขนาดไฟล์ 1.49 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
s_14_4.rar
ขนาดไฟล์ 3.74 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
s_14_5.rar
ขนาดไฟล์ 9.49 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
s_14_6.rar
ขนาดไฟล์ 9.71 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
s_14_7.rar
ขนาดไฟล์ 1.97 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
s_14_8.rar
ขนาดไฟล์ 6.31 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
s_14_9.rar
ขนาดไฟล์ 11.33 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
s_14_10.rar
ขนาดไฟล์ 3.78 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบสำรวจ
ขนาดไฟล์ 0.42 MB
ดาวน์โหลด 53 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ตัวชี้วัดที่ 15 : ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ

หลักฐานตัวชี้วัด 5 เดือนหลัง
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ตัวชี้วัด 15 สภ2.xlsx
ขนาดไฟล์ 0.02 MB
ดาวน์โหลด 47 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย