คุณกำลังมองหาอะไร?

 

การดำเนินการเป็นหน่วยงานคุณธรรมและองค์กรแห่งความสุขที่มีคุณภาพ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 สำนักโภชนาการ

 

แบบฟอร์มแจ้งชื่อผลงานการดำเนินงานหน่วยงานคุณธรรม และองค์กรแห่งความสุขที่มีคุณภาพ สำนักโภชนาการ 2567

1.การนำองค์กร

1.1 ประกาศเจตนารมณ์

1.1.1 ประกาศเจตนารมณ์สำนักโภชนาการ เป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ ปี2567 (พร้อมหลักฐานการลงรายมือชื่อ)

1.1.2 ประกาศเจตนารมณ์สำนักโภชนาการ ร่วมต้านทุจริต (พร้อมหลักฐานการลงรายมือชื่อ)

1.1.3 ประกาศเจตนารมณ์สำนักโภชนาการ ป้องกันการล่วงละเมิดทางเพศฯ (พร้อมหลักฐานการลงรายมือชื่อ)

1.1.4 ประกาศเจตนารมณ์สำนักโภชนาการ No Gift Policy (พร้อมหลักฐานการลงรายมือชื่อ)

1.2. การกำหนดเป้าหมาย จาก “ปัญหาที่อยากแก้” และ “ความดีที่อยากทำ”

1.2.1 รายงานการประชุม (การกำหนดเป้าหมายฯ)

1.3 องค์กรมีการจัดทำแผนดำเนินการตามเป้าหมายที่กำหนด

1.3.1 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนชมรมจริยธรรมสำนักโภชนาการ

1.3.2 แผนปฏิบัติการหน่วยงานคุณธรรมและองค์กรแห่งความสุขที่มีคุณภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

 

2.การดำเนินงาน

2.1 องค์กรมีการดำเนินงานตามแผนฯ (ร้อยละ 70 ขึ้นไป)

2.1.1 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนฯ (ร้อยละ 70 ขึ้นไป)

2.1.2 ผลสำเร็จของการดำเนินงานตามแผน 6 เดือน (ร้อยละ 70 ขี้นไป)

2.2 องค์กรมีการติดตาม ประเมินผล ถอดบทเรียน

2.2.1 รายงานการประเมินผลกิจกรรมตามแผนฯ

2.2.2 รายงานการวิเคราะห์ผลการดำเนินการตามแผนฯ

2.2.3 หลักฐานแสดงการถอดบทเรียนจากผลสำเร็จของการดำเนินงาน

 

2.2.4 ช่องทางการสื่อสารการถอดบทเรียนผลสำเร็จของการดำเนินงานของบุคลากรถึงผู้บริหารหรือทีมนำองค์กร

2.3 องค์กรมีการยกย่องเชิดชู ส่งเสริมบุคลากรและหน่วยงานต้นแบบ

2.3.1 ประกาศยกย่องเชิดชูบุคลากรทั้งภายในหรือภายนอกองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
(ยกเว้นคนดีศรีอนามัย)

         - เกียรติบัตรยกย่องบุคคลตัวอย่าง

         - ยกย่องบุคคลต้นแบบด้านสุขภาพ 

         - กิจกรรมประกวดภาพถ่าย happy family day

2.3.2 ประกาศยกย่องเชิดชูหน่วยงานทั้งภายในหรือภายนอกองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

2.3.3 มีการประชาสัมพันธ์การประกาศยกย่องผ่านสื่อ เช่น ไลน์ เฟซบุ๊ค เว็บไซต์

 

 

3.ผลสำเสร็จของการดำเนินงาน

3.1 องค์กรมีผลสำเร็จของการดำเนินการตามแผนฯ (ร้อยละ 90 ขึ้นไป)

3.1.1 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567(ร้อยละ90)

3.1.2 รายงานผลสำเร็จของการดำเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม (90)

3.1.3 สรุปผลการประเมินพฤติกรรมของบุคลากรก่อนและหลังการดำเนินงานตามแผนฯ

3.1.4 ภาพหลักฐานแสดงสภาพแวดล้อม หรือบรรยากาศที่สนับสนุนการขับเคลื่อนหน่วยงานคุณธรรมและองค์กร
แห่งความสุขที่มีคุณภาพ

 

3.2 มีการรวบรวมองค์ความรู้หรือผลสำเร็จของการดำเนินงาน

3.2.1 เอกสารแสดงองค์ความรู้ ที่แสดงผลสำเร็จของการดำเนินกิจกรรมตามแผนฯ

3.2.2 จัดทำสื่อในรูปแบบต่างๆไม่น้อยกว่า 2 รูปแบบ

3.3 มีการเผยแพร่เอกสารองค์ความรู้ หรือผลสำเร็จการดำเนินกิจกรรมพร้อมเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับองค์กรอื่นได้

3.3.1 หลักฐานแสดงถึงการเผยแพร่องค์ความรู้ของหน่วยงานผ่านช่องทางช่องทางการเผยแพร่เอกสารองค์ความรู้ไม่น้อยกว่า 3 ช่องทาง

 

4.ผลลัพธ์ของการดำเนินงาน

4.1 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ไม่ต้องแนบหลักฐาน

4.2 ผลการประเมินความสุขของบุคลากรในหน่วยงาน (Happinometer) ไม่ต้องแนบหลักฐาน

 

 

ภาพกิจกรรมหน่วยงานคุณธรรมสำนักโภชนาการ

 1. มาตราการประหยัดพลังงาน
  1. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการลดการใช้พลังงา
  2. ใช้ระบบสารบรรณเพื่อลดการใช้กระดาษ
  3. มาตรการประหยัดไฟ
  4. ลดการใช้การะดาษ โดยการใช้กระดาษทั้งสองหน้า
 2. กิจกรรมอบรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมกับ หน่วยงานภายใน/ภายนอกให้กับบุคลากรทุกระดับ
 3. กิจกรรม ถือตะกร้า ถุงผ้า ใช้ปิ่นโต ลดใช้ถุงพลาสติก ลดการใช้กล่องโฟมและช้อนส้อม
 4. กิจกรรมบริจาคปฏิทิน ขายห่วงโลหะ ขายของมือสอง
  1. กิจกรรมนำห่วงไปขายเพื่อนำเงินไปบริจาค     
  2. กิจกรรมบริจาคปฏิทิน
         - รับบริจาคปฏิทิน

         - ส่งมอบปฏิทินเก่า ให้กับมูลนิธิช่วยเหลือคนตาบอดแห่งประเทศไทย  
 5. กิจกรรมบริจาค ทรัพย์สินและสิ่งของให้สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งหญิงธัญบุรี
 6. ร่วมงานกฐินกรมอนามัย ณ วัดอัมพวา
 7. ร่วมงานกฐินสามัคคี และบริจาคของ ณ วัดพุทธปัญญา
 8. รณรงค์การสวมชุดข้าราชการ ทุกวัน จันทร์  ชุดผ้าไทย ทุกวันศุกร์
  1. รณรงค์การแต่งกายข้าราชการในวันจันทร์
  2. รณรงค์การแต่งกายชุดผ้าไทยวันศุกร์
 9. จัดงานวันปีใหม่ไทย รดน้ำดำหัว
 10. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียนการดำเนินงานจริยธรรม และองค์กรคุณธรรมต้นแบบ
 11. กิจกรรมปลูกผักสวนครัว สานสัมพันธ์ ปันสุข
 12. กิจกรรมขับเคลื่อนการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส  (ITA)

  รายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2567 

  รายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2567 

  รายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2567 

  รายงานการประชุม ครั้งที่ 4/2567
 13. สื่อสารสร้างความรู้ความเข้าใจมาตรฐาน ทางจริยธรรมแก่บุคลากรทุกระดับในรูปแบบที่หลากหลาย

  สร้างความรู้ความเข้าใจมาตรฐานทางจริยธรรมแก่ข้าราชการบรรจุใหม่ 
  - เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตและมาตรฐานทางจริยธรรมแก่บุคลากรทุกระดับ 
  - สื่อประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการทุจริตต่อหน้าที่ สื่อ infographic No Gift Policy และสาระสำคัญของพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 
 14. กิจกรรมเสริมสร้างความรักความผูกพันให้กับบุคลากรกรมอนามัย
 15. ประชุมนิเทศเยี่ยมเสริมพลังและถอดบทเรียนการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย